ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หญิง 27 คน ชาย 13 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : น.ส.ศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย, นายพสธร เต็มแสง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27814 นาย กฤตานน เพียพยัคฆ์ Mr.Kittanon  Piaphayak
2 ปกติ 27856 นาย ณัฐนนท์ ก้อนจันเทศ Mr.NUTTANON  KONJANTAD
3 ปกติ 27860 นาย พงษ์ศิริ แสงสว่าง Mr.PONGSIRI  SANGSAWANG
4 ปกติ 27871 นาย อนวัฒน์ ศรีลับศรี Mr.ANAWAT  SRILUPSRI
5 ปกติ 27872 ด.ช. ไอศวรรย์ ประพันธ์ศิลป์ Mr.aisawan  papansil
6 ปกติ 27906 ด.ช. พีรพัฒน์ ญาติโสม Mr.PEERAPHAT  YATSOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28109 ด.ช. รัฐภูมิ เหนือผุยผาย Mr.Rattaphum  Nueaphuiphai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28146 นาย นพพล ถวิลพงษ์ Mr.Nopphon  Thawinpong
9 ปกติ 28192 นาย อดิเทพ สอนบุญชู Mr.Adithap  Sornboonchu
10 ย้าย 29618 นาย เรวัต เจียงตั้งรัมย์ Rawan  Jiangtangran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29770 นาย จักรี มั่นคงดี Mr.Jakkree  mankongdee
12 ปกติ 30300 นาย ธนวัฒน์ แสงอรุณ MasterThanawat  Saengarun
13 ปกติ 30302 นาย อัจฉริยะ มะลิเลิศ Mr.Atchariya  Maliloes
14 ปกติ 31163 นาย ธนากร เหล่าดิ้ม Mr.Thanakorn  Laodim
15 ปกติ 27795 น.ส. เบญญาภา สวนไธสง Miss.BENYAPA  SAUNTAISONG
16 ปกติ 27840 น.ส. พิทยาภรณ์ ม่วงมา Miss.Pitayaporn  Muangma
17 ปกติ 27877 น.ส. คีตาภัทร แสงทอง Miss.kitapat  saengthong
18 ปกติ 27881 น.ส. ฐิตินันท์ ปินะถา Miss.THITINAN  PINATHA
19 ปกติ 27889 น.ส. สิรินภา แสนกลาง Miss.Sirinapa  saenklang
20 ปกติ 27891 น.ส. อรุณี สิทธิจันทร์ Miss.ARUNEE  SITTHIJAN
21 ปกติ 27913 น.ส. กนกวรรณ อาษากิจ Miss.Kanokwan  Arsakij
22 ปกติ 27959 น.ส. ปัญจรัตน์ ภารวงษ์ Miss.PANJARAT  PARNWONG
23 ปกติ 27962 น.ส. พลิดา ไชยธานี Miss.parida  chaitanee
24 ปกติ 27966 น.ส. วรัญญา มาทยาขัน Miss.Waranya  Matayakhan
25 ปกติ 27996 น.ส. เขมิกา สีโท Miss.Khemikha  Sreetho
26 ปกติ 28004 น.ส. ปาลิตา ภาบับภา Miss.PALITA  PHABABPHA
27 ปกติ 28009 น.ส. วิภาวี บุบผามาลา Miss.WIPAWEE  Boobpamala
28 ปกติ 28077 น.ส. ณภัทร โสดามรรค์ Miss.Naphat  Sodamark
29 ปกติ 28085 น.ส. วริศรา เหลาไชย Miss.Warisara  Laochai
30 ปกติ 28087 น.ส. สโรชา คำหล้าแก้ว Miss.SAROCHA  KUMLAKAEW
31 ปกติ 28088 น.ส. สุธัญญา พันมั่น Miss.Suthanya  Phanman
32 ปกติ 28089 น.ส. หทัยวรรณ สังศรีแก้ว Miss.HATAIWARN  SANGSRIKEAW
33 ปกติ 28393 น.ส. ศิริกานต์ พุทไธสง Miss.SIRIKAN  POOTTAISONG
34 ปกติ 30303 น.ส. จินตพร สุทธิสน Miss.Jintapron  Suttison
35 ปกติ 30304 น.ส. ชนากานต์ รินทะ Miss.Chanakan  Rinta
36 ปกติ 30305 น.ส. ดลยา หอมแหน่ง Miss.Donlaya  Homnaeng
37 ปกติ 30306 น.ส. รัตนาวดี จำปาวะตะ Miss.Rattanawadee  Jumpawata
38 ปกติ 30307 น.ส. วรรณิภา ชมภู Miss.Wannipa  Chompoo
39 ปกติ 30308 น.ส. สุชาวดี สุรพล Miss.Suchawadee  Suraphon
40 ปกติ 30309 น.ส. อัจฉริยา อู่สำเภา Miss.Ajchariya  Ousampao
41 ปกติ 30445 น.ส. สุพิชฌาย์ ตั้งชารี Miss.supischa  tangcharee
42 ย้าย 31161 น.ส. ปารถนา รัตนพล Miss.Prattana  Rattanapol