ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หญิง 24 คน ชาย 14 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28432 นาย เจนวิทย์ เสนีย์วงษ์ Mr.Jenwit  Saneewong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28482 นาย สุวรรณภูมิ บุญเสริม Mr.Suwannaphum  Boonseam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28551 นาย เจตนิพัทธ์ เวชไธสง Mr.JETNIPHAT  WETTHAISONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28558 นาย อัครวัฒน์ อนุเวช Mr.Akkarawat  Anuwet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ลาออก 28597 นาย วันชัย คูคำ Mr.Wanchai  Khukhum update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28669 นาย ชินภัทร ผิวคำ Mr.CHINNAPAT  Phiwkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28676 นาย ปิยะชาติ ชมสา Mr.piyachat  chomsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28723 นาย อติเทพ แก้วผลึก Mr.Ar-di-thep  Khaewphauk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28878 นาย ปุญญพัฒน์ ฝ่ายเทศ Mr.Punyaphat  Faithet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30496 นาย เจษฎา โสภาคำ Mr.Jetsada  Sophakham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30497 นาย ชนะเกียรติ บุญหมั่น Mr.Ghanakairt  Boonman *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30498 นาย ณัฐดนัย ไตรศรี Mr.์Natdanai  Taisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30499 นาย นนทวัฒน์ พูลวงษ์ Mr.Nontawat  Poolwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30500 นาย ปัณณวัฒน์ สร้อยทอง Mr.Pannawat   Soithong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30501 นาย พีรพัฒน์ พิลาภัณฑ์ Mr.Peeraphat  Philaphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28444 น.ส. กิตติกานต์ ภูวันเพ็ง MissKittikan  Poowanpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28524 น.ส. คณิสรา พานแสนชา Miss.KANITSARA  PARNSAENCHA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28528 น.ส. นภัสสร หีบแก้ว Miss.Napassron  Heepkeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28534 น.ส. พิลาศลักษณ์ เตณะวัฒน์ Miss.Pilaslack  Tenawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28543 น.ส. วันวิสา วิสิทธิ์สูงเนิน Miss.wanwisa  wisitsoongnern *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28585 น.ส. อัครมณี สุนนทราช Miss.aukkaramanee  sunontharat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28586 น.ส. อังคณา ม่องวา Miss.ANGKANA  MONGWA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28601 ด.ญ. กันต์กมล แพงสาย MissKunkamon  Paengsai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28617 น.ส. รุ้งรดา แสนศรี Miss.Rungrada  saensri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28645 ด.ญ. กัญญารัตน์ ชัยงาม Miss.kanyarad  chaingam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28649 ด.ญ. ขวัญชนก สุระสุข Miss.Kwanchanok  Surasook *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28654 น.ส. นภาพรรณ สมบัวคู Napapan  Sombuakhu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28655 น.ส. นริศรา ชาวสวย MissNarissara  Chawsuay *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28657 ด.ญ. ปริศนา ปัญญาวา MissPritsana   Panyawa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28686 น.ส. กนกรดา สูงขุนทด Miss.KANOKRHADA  Soongkhoonthod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28854 น.ส. ธนัญญา แสนทม Miss.thananya  saenthom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28899 ด.ญ. วรัญญา พรมฤทธิ์ Miss.Waranya  promrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28901 น.ส. ศิริรัตน์ นราวงษ์ Miss.sirirat  narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30502 น.ส. เกวลิน ยินดี Miss.Kevalin   Yindee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30503 น.ส. ณัฐสุรางค์ พลศักดิ์เดช Miss.Natsurang  Pholsakdech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30505 น.ส. ปานรพี พันทองหล่อ Miss.Panrapee  Panthonglo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30508 น.ส. วีรยา พันทองหล่อ Miss.Wiraya  Phantonglo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30509 น.ส. สุพิชฌาย์ สุขศรี Miss.Supicha  Suksee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31180 น.ส. นวนันท์ ธิมาทา Miss. Nawanan  Thimata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***