ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หญิง 19 คน ชาย 22 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายศุภชัย โพธิ์ล้อม


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27866 ด.ช. วัชระ ลันไธสง Mr.watchara  runthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27902 นาย บุรินทร์พศ สิมชาติ Mr.Bulinphod  Simchat
3 ปกติ 27910 ด.ช. ศุภชัย คำจันทร์ Mr.SUPHACHAI  KOMJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27936 นาย ฐิติวัฒน์ เขจรจักร์ Mr.thitiwad  kyajonjak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27978 นาย ณัฐวุฒิ ศรีละออง Mr.nattawut  srilaong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27979 นาย ธนิกูล จินโจ Mr.THANIKUL  JINJO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27981 นาย ธีรภัทร ลาภา Mr.TEERAPHAT  LAPA
8 ปกติ 28018 นาย ธนานุวัฒน์ สีทองสา Mr.TANARNUVAT  SAITHONGSAR *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28020 นาย ธีรพัฒน์ บุญเฮ้า Mr.Teeraphat  Bunhao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28071 นาย ศิริบุญหลาย สิงห์คะ Mr.Siriboonlay  Singkha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28094 นาย กิตติศักดิ์ ภูมุงคุณ Mr.KITTISAK  PUMUNGKUN
12 ปกติ 28402 นาย พิสิฐกร เกตุประสิทธื์ Mr.Pisitkorn  Ketprasit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30312 นาย นวมินทร์ ติดวงษา Mr.Nawamin  Tidwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30313 นาย ปฎิพัทธ์ กองเเก้ว Mr.Padipat  Kongkaew
15 ปกติ 30314 นาย ภัทรพงศ์ เสนาวรรณ Mr.Phattaraphong  Senawarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30316 นาย วีรศรุต ชีรัมย์ Mr.Wirasarut  Chiram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30317 นาย ศิลปกร แทนกลาง Mr.Silapakorn  Tanklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30318 นาย อภิวัฒน์ วิเศษทรัพย์ Miss.Aphiwat  Wisetsatp *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30358 ด.ช. ศุภกร ชัญถาวร Mr.Suphakon  Chanthauaon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30380 นาย ณัฐภูมิ ศรีมหาพรม Mr.Natthaphum  Srimahaprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30397 นาย เจษฎา พลายแก้ว Mr.Jedsada  Playkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30399 นาย ณัฐสิทธิ์ แดงสี Mr.Natthasit  Dangsee
23 ปกติ 27879 น.ส. ชาลิสา สิ้นโศก Mr.Chalisa  Sinsok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27883 น.ส. ปราณรวี คำศรีสุข Miss.PRANRAVEE  KHAMSISUK
25 ปกติ 28008 น.ส. ภัทรธิดา ยศคำลือ Miss.PHATTARATHIDA  YOTKHAMLUE
26 ปกติ 28086 น.ส. ศศิปรียา สีทาสี Miss.Sasipreya  Setase
27 ปกติ 28121 น.ส. กานต์ชนิดา กริชยานนท์ Miss.Kanchanida  Kichyanon
28 ปกติ 28129 ด.ญ. ปรารถนา พลภูเมือง Miss.Pratthana  Phonphomueng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28160 น.ส. กัญญาพัชร โพธิแสงดา Miss.Kanyaphat  Phosaengda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28196 น.ส. จุฬารัตน์ ศิริภาฤทธิ์ Miss.Jurarut  Siripharit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30321 น.ส. เทวิกา อัปปะมะโห Miss.Tewika  APPamaho
32 ปกติ 30323 น.ส. ปรารถนา ละมุล Miss.prattana  lamul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30324 ด.ญ. ปริณดา ยางคำ Miss.Parinda  Yangkhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30373 ด.ญ. ณิชรัตน์ ทุทุมมา Miss.Nicharat  Tutumma
35 ปกติ 30374 น.ส. ปนัดดา บุญยัสสะ Miss.Panadda  Boonyassa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30377 ด.ญ. โยษิตา ทับสมบัติ Miss.Yosita  Thabsombut
37 ปกติ 30378 น.ส. ศิริลักษณ์ สร้างไธสง Miss.Sirilak  Srangthaisong
38 ปกติ 30379 น.ส. อริสา เรี่ยมรัตน์ Miss.Arisa  Riemrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31167 น.ส. จิราพร บุญมา Miss.Jiraporn  Boonma
40 ปกติ 31194 น.ส. กมลทิพย์ ต่ายมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31195 น.ส. สาวิตรี โพธิ์ล้อม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***