ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หญิง 20 คน ชาย 17 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28409 นาย จิระวัฒน์ เศษหอม Mr.Jirawat  Sethom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28509 นาย ชวนากร สีหาโคตร Mr.Chawanakorn  Seehakot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28668 นาย ชัยมงคล น้อยศรี Mr.CHAIMONGKOL  NOISRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28787 นาย คฑาธิต ลายโถ Mr.khathathit   laitho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28796 นาย ธีรากิตต์ ดวงศรี Mr.Teerakit  Duangsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28797 นาย นพดล สิงห์ทอง Mr.NOPPADON  SINGTONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29067 นาย อัฐฐากร โคธิเสน Mr.Atthakon  Cotisan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29072 นาย ณัฐวัฒน์ ช่างงาน Mr.nuttawat  changngan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29073 นาย ธนาดล สังสีแก้ว Mr.Tanadon  Sangseekeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29075 นาย จักรภัทร ยวงโป่งแก้ว Mr.jackaphat  youngphongkeal *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29077 นาย ณัฐพงษ์ สุคำภา Mr.Nattapong  Sukhampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30537 นาย ภูชิสส์ นวนไธสง Mr.Phuchis  Nualthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30546 นาย ศราวุฒิ จันทนันต์ Mr.Sarawut  Jntanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30603 นาย ชวัลวิทย์ หงษ์สีทอง Mr.Chawanwit  Hongseethong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30612 นาย ธนพล ยอดเถื่อน Mr.Thanaphol  Yodthuean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30613 นาย นววิช เย้ยรัมย์ Mr.Navawich  yoeiram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31198 นาย วงศกร พูลเจริญ MrWongsakon  Phuncharoey *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28522 น.ส. กฤษฎาพร ธรรมมิภักดิ์ Miss.Kritsadaporn  Thammipak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28538 น.ส. รุจิรา ฮุงหวล Miss.Rujira  Hunghail *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28565 น.ส. จารุวรรณ แสงอรุณ Miss.Jaruwan  Saengarun​ *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28613 ด.ญ. พรธิวา หารธงชัย Miss.PHONTHIWA  HANTONGCHAI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28618 ด.ญ. ลินมณี แก้วดี Miss.Linmanee  Kaewdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28688 น.ส. จิตรลดา คุ้มสุวรรณ Miss.Jitrada  Kumsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28746 น.ส. สุรัสวดี บุญสอน MissSurassawadee  Bunson *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28811 ด.ญ. ณิศาชล ศรีรักษา Miss.NISACHON  SEERAKSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28823 น.ส. รพีพรรณ พูลวงษ์ Miss.Rapheephan  Phulwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28862 ด.ญ. สุธาสินี บุญสอน Miss.Sutasinee  Boousorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29085 น.ส. พีมปภา พระมะโส Miss.Pempapha  Pramaso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29092 น.ส. ณัฐริกา คำเหนือ Miss.NATTARIKA  KHAMNUE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29099 น.ส. ศิริกานต์ ทับทิมกลาง Miss.SIRIKAN  THAPTHIMKLANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30461 น.ส. วรินทร์ดา อุทปา MissWarinda  Auttapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30531 น.ส. ปนัดดา วานทุม Miss.Panadda   Wanthum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30538 น.ส. ดาริณี สิมมา Miss.Darinee  Simma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30566 น.ส. พรธีรา พรดำเดช Miss.Phorntheera  Phorndamdech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30571 ด.ญ. วริสรา เงินเเจ้ง Miss.Waritsara  Ngonchaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30599 น.ส. ฟาริดา สงศิริ Miss.Farida  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31186 น.ส. จรรยพร ภาพร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***