ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

หญิง 28 คน ชาย 12 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางประคอง กิ่งแก่นแก้ว, นายไกรพจน์ พนาลิกุล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27775 นาย จิรภัทร บุญปถัมภ์ Mr.JIRAPHAT  BOONPATHAM
2 ปกติ 27828 นาย เอกกมล พลสุโพธิ์ Mr.Aekkamon  Pholsupho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27974 นาย กฤษฎา แก้วสีไว Mr.Kritsada  Kaewseewai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28025 นาย รวิภาส บุญพา Mr.rawiphat  bunpha
5 ปกติ 28030 นาย ศุภชัย กองพา Mr.SUPACHAI  KONGPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28107 นาย รัฐพล พันธ์บุดดา Mr.RATPHON  PHONBUTDA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28145 นาย ธีรภัทร ศรีประเสริฐ Mr.Theeraphat  Sripasert
8 ปกติ 30311 นาย นครินทร์ จินโจ Mr.Nakarin  Jinjo
9 ปกติ 30357 นาย ภาณุศักดิ์ สินปะรุ MasterPhanusak  Sinparu
10 ปกติ 30383 นาย พัทธดนย์ สุขรัตน์ Mr.Pattadon  Sukkharat
11 ปกติ 30410 นาย ธนภัทร คำแสนพันธ์ Mr.Thanaphat  Khamsaenphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30412 นาย พัชรพล เหล่ากอเกษ Mr.patcharapon  Laokoket *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27803 น.ส. รุ่งวิภา วงค์วังจันทร์ Miss.Rungwipha  Wongwangjan
14 ปกติ 27811 น.ส. อภิสรา แสงพยับ Miss.APHITSARA  SANGPAYAB
15 ปกติ 27893 น.ส. อินทิรา แสงสุวรรณ Miss.INTHIRA  SAENGSUWAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27917 น.ส. ณิชากร มูลเจริญ Miss.NICHAKORN  MOONJARERN
17 ปกติ 27933 น.ส. อินทิรา คูคำ Miss.Aintira  Khukhum
18 ปกติ 27963 น.ส. พัชราภรณ์ อรรถโยโค Miss.Phatcharaphon  Attayoko
19 ปกติ 27965 น.ส. ภัทรธิดา ชัยถาวร Miss.Phattaratida  CHAITAWORN
20 ปกติ 27973 ด.ญ. อุมากร ยางนามอินทร์ Miss.UMAKORN  YANGNAM-IN
21 ปกติ 28000 น.ส. ทิพย์ชมพู ศุภผล Miss.Thipchompoo  Supaphol
22 ปกติ 28038 น.ส. ธัญเรศ เจาะรัตน์ Miss.Thanyares  Jorrat
23 ปกติ 28048 น.ส. วริศรา พูนพนัง Miss.Varisara  Poonpanang
24 ปกติ 28076 น.ส. กัลญาลักษณ์ ศาลางาม Miss.kanyalack  sarangam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28170 น.ส. พรไพลิน ไกรงาม Miss.Pronpailin  Kraingam
26 ปกติ 28212 น.ส. สุพิชชา เขียวอุดสา Miss.SUPITCHA  KIAWAUDSA
27 ปกติ 29040 น.ส. สุจิตรา ลองทอง Miss.Sujitra  Longthong
28 ปกติ 30319 น.ส. ฐิติวรฎา คุณศรี Miss.Thitiworada  Khunsri
29 ปกติ 30326 น.ส. ภัทริดา กระออมกลาง Miss.Phattharida  Kraoomklang
30 ปกติ 30331 น.ส. ญาณิศา วงเวียน Miss.yanisa  Wongwaen
31 ปกติ 30337 น.ส. อัยรดา ขันดี Miss.Airada  Khandee
32 ปกติ 30348 น.ส. วรฤทัย ยะถีโล Miss.Voraruethai  Yateelo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30349 น.ส. สุธาสินี มาขุมเหล็ก Miss.Suthasinee  Makhumlek
34 ปกติ 30375 น.ส. พริมรดา อู่สูงเนิน Miss.Primrada  Ausungnoen
35 ปกติ 30392 น.ส. วรรณิษา ฮดลือชา Miss.Wannisa  Hodluecha
36 ปกติ 30396 น.ส. อาริณ ภูคำ Miss.Arin  Phukham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30403 น.ส. กรกนก ดวงมาลา Miss.Konkanok  Duangmala
38 ปกติ 30405 น.ส. ประภาพร สัมมาสาโก Miss.Prapaporn  Sammasako
39 ปกติ 30419 น.ส. พิมพิกา พนาจารย์ Miss.pimpika  panachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30434 น.ส. ปาลิตา บุญสวาย Miss.Palita  Boonsaway