ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

หญิง 22 คน ชาย 16 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28554 นาย ปัญญากร ประจันทัน Mr.Punyakorn  Prajuntun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28588 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์คำ Mr.natthawut  singkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28593 นาย พิพัฒน์พงษ์ หอมสิน Mr.Piphatpong   homsin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28631 นาย ชิติพัทธ์ บุ้งทอง Mr.chithiphat  bungthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28636 นาย ธีรพัฒน์ ศรีแก้ว Mr.thiraphat  srikaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28712 นาย ณัฐวุฒิ หนูริพันธ์ Mr.Nuttawut  Nooripan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28752 นาย ธนกร เกลี้ยงกรแก้ว Mr.TANAKORN  KAINGKORNKAEW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28841 นาย ยศพร ทับสมบัติ Mr.Yodsaphon  Thapsombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28883 นาย ศิรวิทย์ หวังเจริญ Mr.SIRAWIT  WANGJARAIN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29081 นาย ทศพร วงศ์ฝั้น Mr.Tossapon  Wongfan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29146 นาย ผดุงภูมิ หาญชนะ Mr.Phadungphum  Hanchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30525 นาย ภัทรพงศ์ หาญชนะ Mr.Patarapong  Hanchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30548 นาย สาละวิน พินิจ Mr.Salavin  Pinij *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30562 นาย สหธรณ์ นิยะดี Mr.Sahathon  Niyadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30576 นาย พรพิพัฒน์ ศรีนวลจันทร์ Mr.Phonpiphat   Srinualjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30590 นาย สิรภพ สัตถาวะโห Mr.Siraphop  Satthawaho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28460 น.ส. มัญฑิตา เจริญ Miss.munthita  jaroen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28582 น.ส. สุดถนอม ลอมไธสง Miss.suttanom  lomthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28622 น.ส. สุดารัตน์ ศรีมายา Miss.sudarat  sirimaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28651 น.ส. จันทภา อัตพล Miss.Jantapa  Attaphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28659 น.ส. พรนภา ยางธิสาร Miss.Pronnapha  Yangthisarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28664 ด.ญ. สิรภัทร ยวงมณี Miss.SIRAPAT  YUANGMANEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28689 น.ส. จุฑามาศ หล้าสุดตา Miss.JUTHARMART  LARSUTTAR *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28694 น.ส. นงนภัส สุระภีร์ Miss.Nongnapat  Surapee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28728 น.ส. นุศรา ธรรมสา Mr.Nuchsara  Thammasa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28734 น.ส. ภัททิยา จันทนันต์ Miss.pattiya  jantanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28786 ด.ญ. ไอรดา อมพิมาย Miss.irada  Ompimay *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28810 น.ส. ฐิติวรดา สีไลรัมย์ Miss.thitiworada  seeliram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29083 น.ส. เพชรรัตน์ ทองมีค่า Miss.PECHARAT  TONGMEEKA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29145 น.ส. พรรณิภา คุณพาที Miss.PHANNIPHA  KHUNPHATHI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30528 น.ส. กุมภวา โสภากุล Miss.Kumpawa  Sopakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30567 น.ส. พรรณวดี ลอดสุโข Miss.Phanwadee  Lodsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30583 น.ส. ศิรัญญา เจริญศิลป์ Miss.Siranya  Jaroensil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30585 น.ส. อรุณรักษ์ บุญตา Mr.Arunrak  Bunta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30607 น.ส. ปาริฉัตร ระหงษ์ทอง Miss.Parichat   Rahongthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30630 น.ส. กมลทิพย์ นนท์เล่ห์ Miss.Kamonlthip  Nonle *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30640 น.ส. ไอรดา อุตส่าห์ MissIrada  Utsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30641 น.ส. ฮอลลี่ คูเปอร์ MissHolly   Cooper *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***