ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10

หญิง 28 คน ชาย 10 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม : 321

ครูที่ปรึกษา : นางกัญญา ร้อยลา, นายอัฐษรินทร์ ศรีวิชัย


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27777 นาย ณัฐชัย อ่อนนาหาด Mr.NATTACHAI  ONNAHAD
2 ปกติ 27899 นาย ชยามร พันวิเศษ Mr.chayamon  phanwiset
3 ปกติ 27900 นาย ธีรธัช พิมพ์สวรรค์ Mr.Theeratuch  Pimsawan
4 ปกติ 27903 นาย ปิยวัฒน์ สืบสิงคาร Mr.Piyawat  Suebsingkran
5 ปกติ 28220 นาย นราธิป สุนทรห้าว Mr.Narathip  Soonthonhaw
6 ปกติ 30369 นาย นวพล เกิดบุญมี Mr.Nawapon  Kerdboonmee
7 ปกติ 30409 นาย ชุติพนธ์ เดชรัมย์ Mr.Chutipon  Dechram
8 ปกติ 30427 นาย ธนพนธ์ พันธ์ทองหล่อ MasterThanaphon  Phanthonglo
9 ปกติ 30428 นาย นนธวัฒน์ ป้องชาดา Mr.Nonthawat  Pongchada
10 ปกติ 30437 นาย เดชดำรงค์ รอดสุโข Mr.Dejdamrong  Rodsukho
11 ปกติ 27791 น.ส. กอบแก้ว การิเทพ Miss.Khopkaew  Karithap
12 ปกติ 27797 น.ส. ปรียาภรณ์ ภูสะเทือน Miss.Preeyaphorn  Phusathuean
13 ปกติ 27804 น.ส. วรรณศิริ สงศิริ Miss.Wansiri  Songsiri
14 ปกติ 27805 น.ส. วรัญญา สดไธสงค์ Miss.Waranya  Sodtaisong
15 ปกติ 27809 น.ส. สุภัชญา สมบูรณ์ Miss.SUPATCHAYA  SOMBOON
16 ปกติ 27830 น.ส. ชลดา พานรัมย์ Miss.chonlada  panram
17 ปกติ 27837 น.ส. ปิยะธิดา คำพระ Miss.Piyathida  Khampra
18 ปกติ 27838 น.ส. พนิดา ดีมาก Miss.PANIDA  DEEMAK
19 ปกติ 27851 น.ส. สิริยากร สุขจิตต์ Miss.SIRIYAKORN  SUKJIT
20 ปกติ 27852 น.ส. สุคนธวา ขอนทอง Miss.Sukonthawa  Khonthong
21 ปกติ 27878 น.ส. จิตรวรรณ จันทจร Miss.Jittawan  Jantajorn
22 ปกติ 27886 น.ส. วิชญาดา สีเขียว Miss.Wichayada  Seekeaw
23 ปกติ 27892 น.ส. อัญญาณี สุขกรมใส Miss.ANYANEE  SUKKROMSAI
24 ปกติ 27914 น.ส. กอบกาญจน์ การิเทพ Miss.Kobkarn  Karithap
25 ปกติ 27915 น.ส. กอบกุล การิเทพ Miss.Kobkul  Karithep
26 ปกติ 27925 น.ส. ภัทรธิดา พั่วคูขาม Miss.Pattharathida  Puakhukham
27 ปกติ 27926 น.ส. เยาวลักษณ์ สร้อยจิต Miss.YAOWLAK   SROJIT
28 ปกติ 27931 น.ส. โศธิดา วรสิทธิ์ Miss.SOTHIDA  WORASIT
29 ปกติ 27953 น.ส. ฐิตาพร พลสมบัติ Miss.Thitaphon  Pholsombat
30 ปกติ 27957 น.ส. นุชจรี บุญจันทร์ Miss.NUCHJAREE  BOONJAN
31 ปกติ 27971 น.ส. อภิญญา เมืองนาม Miss.APINYA  MAUNGNAM
32 ปกติ 28092 น.ส. อินทภาณี สาทองขาว Miss.INTAPHANEE  SATHONGKAO
33 ปกติ 28248 น.ส. อารีรัตน์ มูลพันธ์ Miss.Areerat  Moonphan
34 ปกติ 30423 น.ส. สุดาศิริ พินกอคำ Miss.Sudasiri  Pinkokham
35 ปกติ 30431 น.ส. ชิตยาภรณ์ แทนนำ Miss.Chittayaporn  Taennam
36 ปกติ 30436 น.ส. ศิรมณี เจียไธสง Miss.Siramanee  Chiathaisong
37 ปกติ 30442 น.ส. ฐิติรัตน์ บุตรประโคน Miss.Thitirat  Butprakhon
38 ปกติ 30444 น.ส. ระพีภัทร จันทร์วิเศษ Miss.Rapeepat  Janwises