ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางกาญจนา แก้วแผ่ว, นายธีรนันท์ สุวรรณมูล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27781 นาย นวพล นราวงษ์ Mr.nawaphol  narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27855 นาย ฐิติกร ศรีษะนอก Mr.THITIKORN  SRISANOK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27908 นาย วรากร ทองนาค Mr.Warakorn  Thongnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28101 นาย ณัฐวุฒิ หยุยไธสง Mr.NATTHAWUTT  YUITHISONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28110 นาย วชิระพงษ์ ประเสริฐ Mr.WACHIRAPHONG  PRASOET
6 ปกติ 28144 ด.ช. ธนากร อุทปา Mr.THANAKORN  AUTAPA
7 ปกติ 28413 นาย กรินทร์ หว่านทอง Mr.KARIN  WANTHONG
8 ปกติ 29039 ด.ช. สิขเรศ สันโดษ Mastersikhares  sandos *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30381 ด.ช. นพคุณ แก้วทูล MasterNoppakhun  Kaewtool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30385 นาย สุทธิภัทร ฉิมงาม Mr.Sutthipat  นามสกุล *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30386 นาย อนาวิล พินไธสง Mr.Anawin  Phinthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30411 นาย ธิติวุฒิ ลีหล้าน้อย Mr.Thitiwut  Leehlanoi
13 ปกติ 30438 นาย เมธี บุรีรัตน์ Mr.Matee  Burerat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30622 นาย ธนาโชค แก้วนะรา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27829 ด.ญ. จีระนันท์ ปิระกาโน MissGeranun  Pirakano *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27958 น.ส. ปฐมาวดี ศรีโคตรฤทธิ์ Miss.PATHAMAWADI  SRIKHOTRIT
17 ปกติ 28002 น.ส. นิราพร บุญมาก Miss.NIRAPORN  BOONMAK
18 ปกติ 28013 น.ส. โสรยา พงษ์สมศักดิ์ Miss.SORAYA  PONGSOMSAK
19 ปกติ 28037 น.ส. ธัญญามาศ ทุมโนน้อย Miss.Thanyamas  Tumnonoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28127 น.ส. ธัญสรณ์ เจียงพงษ์ Miss.TUNYASORN  JIANGPHONG
21 ปกติ 28161 น.ส. กัลยา พงษ์อินวงษ์ Miss.Kanlaya  Phong-in-wong
22 ปกติ 28168 น.ส. นฤมล สมานมิตร Miss.NARUMON  SAMARNMIT
23 ปกติ 28240 น.ส. ปริชญา เสนาคำ Miss.Paritchaya  Sanakham
24 ปกติ 28404 น.ส. ภคพร อินทร์อุดม Miss.Phakhaphon  Inudom
25 ปกติ 28406 น.ส. ธิราวรรณ รามมะมะ Miss.Thirawan  Rammama *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28426 น.ส. สุพรรณณี เบญจศีล Miss.SUPHANNEE  BENCHASIL
27 ปกติ 29041 น.ส. ณัฐกมล สัมฤทธิรินทร์ Miss.Nattakamon  Samritrin
28 ปกติ 30320 น.ส. ณฐิกา จันทร์หอม Miss.Natika  Junhom
29 ปกติ 30322 น.ส. ธารน้ำใส ราชาหมื่น Miss.Thannamsai  Rachamuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30325 น.ส. ปาริฉัตร หงษ์สาหิน Miss.Pharichat  Hongsahin
31 ปกติ 30330 น.ส. จิราพร รัดจันทอง Miss.Jiraphon  RadchanThog *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30360 น.ส. กมลลักษณ์ ดำงาม Miss.Kamolrak  Damngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30389 น.ส. ณรินรัตน์ เสวตเวชากุล Miss.Narinrat  Sawetwachakul
34 ปกติ 30390 น.ส. ดลพร ดุลยเกียรติ Miss.Dollaporn  Dulyakiat
35 ปกติ 30404 น.ส. ปนัดดา ปาเส Miss.Panadda  pase
36 ปกติ 30415 น.ส. ดากานดา ฝอยทองร่วง Miss.dakanda  foithongrung
37 ปกติ 30422 น.ส. วรรณนิสา ภาเจริญสุข Miss.Warnnisa  Phajareonsuk
38 ปกติ 30425 น.ส. อินทรา มณีธรรมศักดิ์ Miss.Inthra  Maneethammasak
39 ปกติ 30429 ด.ญ. จินดาหรา มะลิเลิศ Miss.Jindara  Malilerd
40 ปกติ 30488 น.ส. นวรัตน์ ศรีโนนสูง MissNawarat  Srinonsung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***