ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

หญิง 22 คน ชาย 16 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28434 นาย เตชินท์ นามทัศ Mr.Techin  Namtus *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28472 นาย นิพิฐพนธ์ คำพมัย Mr.Niphitphon  Khampamai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28480 นาย สรวิชญ์ โพธิ์ศรี Mr.Sorawich  Phosri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28514 นาย ธนภัทร พะวัดทะ Mr.Thanaphat  Pharattha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28517 นาย ภูตะวัน สารีหา Mr.Phutawan  Sareeha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28632 นาย ฐิติกร กาญจนศร Mr.THITIKON  KANCHANASON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28709 นาย จรรยวรรธน์ คุณประทุม Mr.Janyawan  Khunprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28715 นาย พีระภัทร์ พงษ์รอด Mr.PEERAPAT  PONGROD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28760 นาย บัณฑิต ตรีวิเศษ Mr.banthit  triwisas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28808 นาย อภิวัฒน์ ภวภูตานนท์ Mr.Aphiwat  Phawa Phutanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28834 นาย ธีรเทพ อันเสนา Mr.TEERATHEB  ANSENA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28872 นาย ตระการ ใจกล้า Mr.TRAKARN  JAIGALAR *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29153 นาย วิศวะ โพธิ์ล้อม Mr.wissawa  polorm *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29761 นาย ณัฐวุฒิ หาญเสนา Mr.Nattawut  Hansena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30559 นาย ธีรภัทร ภู่สวัสดิ์ Mr.Thiraphat  Phusahwat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30587 นาย ไชยวัส โคตรสาร Mr.Chaiyawas   Khotsan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28458 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ชาทะศรี Miss.Paphawarin  Chatasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28572 น.ส. ปาริชาต ญาติโสม Miss.PARICHAT  YATSOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28577 ด.ญ. วรัญญา เหลืองเจริญ MissWARANYA  Leungcharoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28607 ด.ญ. ทักษิณา พรลำเดช Miss.TAKSINA  PORNLUMDED *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28616 น.ส. ภัทรวดี ทวยไธสง Mr.Pattarawadee  Thualthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28699 น.ส. วรัญญา อุทปา Miss.WARUNYA  UTAPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28701 ด.ญ. วาสนา น้ำคำ Miss.WADSANA  NUMKUN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28732 น.ส. พัณณิตา จริยามา Miss.PHUNNITA  CHARIYAMA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28743 น.ส. สิริยากร เรืองวิเศษ Miss.Siriyakorn  Ruangwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28768 น.ส. กิ่งสวรรค์ ชาตาธิคุณ Miss.KINGSAWAN  CHATATIKUN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ลาออก 28779 น.ส. เววิทตา ทรภีสิงห์ Miss.Wewitta  Thorapeosing update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28815 ด.ญ. นงนภัส เขาไตร Miss.nongnapat  khaotri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28818 ด.ญ. นุชจรี พรสีชื่น Miss.Nuchjaree  Phonsichuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28861 ด.ญ. วาสนา ทิมมี Miss.wassana  timmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28864 น.ส. อัญชิสา แฮดสีทา Miss.Aunchisa   Hadseeta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28866 น.ส. อินธิรา อินไธสง Miss.inthira  inthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30504 น.ส. น้ำหมอก ยางนามอินทร์ Miss.Nammog  Yangnam In *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30518 น.ส. วชิราภรณ์ ปุงปอพาน Miss.Wachiraporn  Pungpopan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30520 น.ส. สุจิตรา ใจจุน Miss. Sujitra  Jaijun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30536 น.ส. สิริยากร สินปะรุ Miss.Siriyakron  Sinparu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30582 น.ส. วิยะดา ประโยธิน MissWiyada  Payothin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30584 น.ส. สุพรรณษา แสงอรุณ Miss.Suphansa  Saengarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30614 น.ส. จิราภรณ์ นามลัย Miss.Jirapron  Namlai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***