ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หญิง 21 คน ชาย 16 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28553 นาย ณัฐวุฒิ ตรองติรัมย์ Mr.NATTAWUT  TRONGTIRAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28555 นาย ภูมิมินทร์ พิมพ์เสน Mr.Phummin  Pimsane *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28559 นาย อัจฉริยะ กะตะศิลา Mr.Atchariya  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28600 นาย สุขิตกุล หินไชยศรี Mr.sukhitkul  Hinchaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28628 นาย จิตติพัฒน์ อ่อนตาโย Mr.Jittiphat  ONTAYO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28671 นาย ธเนศ กะตะศิลา Mr.thanes  katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28673 นาย เนติภูมิ เดชเถร Mr.natiphum  dettan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28685 นาย สิรภพ ศรีชัย Mr.Siraphop  Srichai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28721 นาย ศิริพงษ์ พืชนอก Mr.Sirupong  Phuetnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28749 นาย จักรินทร์ รัตนะวงศะวัต Mr.CHAKKARIN  RATTANAWONGSAWAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28762 นาย พงษ์พิพัฒน์ หอมสิน Mr.pongpiphat  homsin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28846 นาย สุพศิน แห้วจันทา Mr.Suphasin  Heawjantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30453 นาย ณัฐภัทร เหล็กหล่ม Mr.Natthaphat   Leklom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30515 นาย สิทธิพร มีดอก Mr.Sitthiporn  Meedok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30586 นาย จักรภัทร จันทะสอน Mr.Chakraphat   Chanthasorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30611 นาย แทนคุณ ฉิมพลี Mr.tankhun  chimplee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28532 น.ส. บุณยาพร ยิ่งยง Miss.Bunyaphon  Yingyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28584 ด.ญ. อนัญญา ยอดผล Miss.Anunya  Yodphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28687 น.ส. กิตยาภรณ์ กงพลี Miss.Kittiyaphon  Kongplee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28704 ด.ญ. กัญญาภัทร เคนสุวรรณ Miss.Kanyaphat  kensuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28731 น.ส. ปณิดา ผ่านสถิน Miss.Panida  Pansathi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28855 น.ส. นวลนัฏฐ์ ประมูลจะโก Miss.Naunnut  Pramooljako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28856 น.ส. นันธิดา สิมศิริวัฒน์ Miss.nanthida  simsiriwat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28865 น.ส. อาริยา อุปนิ Miss.Ariya  upani *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29159 ด.ญ. มลธิชา เนตรโกศล Miss.Monthicha  Netkoson *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29781 ด.ญ. เดือน ยางงาม Miss.Duean  Yangngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30530 น.ส. ทิฆัมพร ขันทะผล Miss.Tikampon   Kantapon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30539 น.ส. ทิพย์เกษร กุมชาติ MasterThipkeson  Khumchart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30540 น.ส. ปานวาด แสนมี Miss.Panwad  Saenmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30558 น.ส. อัญยมณี ปัจจัยยะ Miss.Anyamanee   Pajjaiya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30568 น.ส. พันธิตรา จอมหงษ์ Miss.Phanthitra  Jomhong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30572 น.ส. ศิริพร ประทุมไชย Miss.Siriporn  Prathumchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30573 น.ส. ศุภกานต์ ปาปะโม Miss.Suphakan  Papamo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30580 น.ส. วรรณิภา แก้วตา Miss.wannipa  Kaewta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30581 น.ส. วราภรณ์ ชาติบุรี Miss.Waraporn  Chatburee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30617 น.ส. ทิฆัมพร พงษ์อินทร์วงค์ Miss.Tikampron  Ponginwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30623 น.ส. สุดารัตน์ ลุลงยศ Miss.Sudarat  Lulongyos *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***