ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หญิง 18 คน ชาย 22 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง, น.ส.ยุพยงค์ สุรักษา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27786 นาย รัฐธรรมนูญ อันทรินทร์ Mr.Rathathammanoon  Auntarin
2 ปกติ 27817 นาย พงศธร ปัจจัยโก Mr.PONGSATORN  PATCHAIKO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27869 นาย สหรัฐ วังสีคุณ Mr.Saharat  Vangseekun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27894 นาย กรวิชญ์ นนทะสี Mr.korawit  nonthasi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27895 นาย กฤษณะ เเพนลิ้นฟ้า Mr.Kritsana  Panlinfa
6 ปกติ 27907 นาย ภานุวิชญ์ ลีปลา Mr.phanuwity  lipla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27941 ด.ช. ศรัณยพงศ์ โยธาจันทร์ Mr.sarunyaphong  yothachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27943 ด.ช. ศุภณัฐ กองพา Mr.SUPANUT  KONGPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28066 นาย ภัทราวุธ ภิรมย์ขวัญ Mr.PHATTHRAWUT  PHIROMKHWAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28112 ด.ช. วัชรพล ทนุนาจารย์ Mr.WATTCHARAPON  THANUNACHARN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28136 นาย ก่อภูมิ หอมกลิ่น Mr.Kophum  Homklin
12 ปกติ 28140 ด.ช. ชนะพล นาเกิด Mr.chanaphon  nakerd
13 ปกติ 28183 นาย พีระภัทร มิละถาโก Mr.Peerapat  Milathako
14 ปกติ 28185 นาย ภูมิรินทร์ วรรณราช Mr.Phumirin  Wannarach
15 ปกติ 28392 นาย กิตตินันท์ พรลำเดช Mr.Kittinan  Pronlamdech
16 ปกติ 29025 ด.ช. ภัทรพล เพชรชุศรี Pattaraphon  Pechchusri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30327 นาย ธารตะวัน สิงห์ชาดา Masterthesun  lionChada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30328 นาย ธีรเจต ไทยทวี MasterTheerejet  Thaitawee
19 ปกติ 30329 นาย ภานุ คำจันทร์ Mr.Phanu  Khamchans *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30371 นาย อธิวัฒน์ คาระโก Mr.Athiwat  karako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30398 นาย ณัฐภูมิ ผุยคำภา Mr.Nattaphum  Phuikampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30470 นาย วรินทร ศรีบุญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27882 น.ส. ฐิติภรณ์ กองแก้ว Miss.Thitiporn  Gonggaew
24 ปกติ 28001 น.ส. ธันยพร กิตตะโคตร Miss.THANYAPORN  KITTAKHOT
25 ปกติ 28003 น.ส. ปาริตา อุไรพันธ์ Miss.PARITA  URAIPHAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28033 น.ส. กัลยาวดี ลาดเขวา Miss.KANLAYAWADEE  LADKHAO
27 ปกติ 28051 น.ส. อธิชา เสนาคำ Miss.Athicha  Senakham
28 ปกติ 28080 น.ส. นิพาดา อันทามา Miss.Nipada  Antama
29 ปกติ 28169 น.ส. ปุญญิสา สุขจิตร Mr.Punyisa  Sukchit
30 ปกติ 28200 ด.ญ. นิภาพร พินิจ Mr.Nipaporn  Pnit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28203 น.ส. พันธิตรา พันนาสี Miss.Panthitra  Punnasee
32 ปกติ 28206 น.ส. วรัชญา นันทชาด Miss.Waratchaya  Nantachad
33 ปกติ 28391 ด.ญ. ชยิสรา สุวรรณเพ็ง Miss.CHAYISARA  SUWANPENG
34 ปกติ 28401 ด.ญ. ดรุณี นะราวงษ์ Miss.Darunee  Narawong
35 ปกติ 30333 น.ส. ปาลิดา อินทะชัย MasterPalida  Intachai
36 ปกติ 30335 น.ส. อภิลดา พงษ์พยัคฆ์ Miss.Apirada  Phongphayak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30336 น.ส. อัญมณี มณีธรรมศักดิ์ Miss.Anyamanee  Maneethmmasak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30387 น.ส. จรัญญา ปักษา Miss.Jarunya  Paksa
39 ปกติ 30406 น.ส. พิชชาภา พาพิลา Miss.Pitchapa  Papila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31162 น.ส. ณัฐพร เหยียดรัมย์ Miss.Natthapon   Yiedram