ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13

หญิง 23 คน ชาย 13 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28433 นาย ณพง เทียบดอกไม้ Mr.napong  tiabdokmai จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28435 นาย ทัศไนย มูลพานิช Mr.Thassanai  Moolphanich จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28436 นาย นนทพัทธ์ จันทร์แก้ว Mr.Nontapat  jankaew จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28437 นาย นาวิน มายเจริญกุล Mr.Navin  Maijaroenkul จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28438 นาย พิชัยยุทธ คะนะมะ Mr.Phichaiyut  Kanama จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28439 นาย ศักรินทร์ น้อยจันทร์วงษ์ Mr.sakkarin  noyjanwong จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28440 นาย สตพล เที่ยงโยธา Mr.Sataphol  Taingyota จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28441 นาย สิทธิพงศ์ แสนสุข Mr.Sittipong  Saensuk จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30649 นาย ณัฐนิธิ ภูมินา Mr.Natnithi  Phumina *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30650 นาย พสุเทพ พูลทา Mr.Pasuthep   Pooltha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30651 นาย รัฐศาสตร์ เชิดโฉม Mr.Ratthasart  Choedchom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30652 นาย วทัญญู ภาคสอง Mr.Watanyoo  Phaksong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30653 นาย สิรภัทร สองสี Mr.Siraphat  Songsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28443 น.ส. กนกรัตน์ วิสารัตน์ Miss.Kanokrat  Wisarat จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28447 ด.ญ. ชนม์นิภา พูนศิริ Miss.chonnipa  poonsiri จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28449 น.ส. ฑิญานันน์ หนองแบก Miss.Thiyanan  Nongbag จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28450 น.ส. ณัฏฐ์วารี แก้วอารีย์ Miss.Natvaree  Kaewaree จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28452 น.ส. ดารินทรา กลับสุข Miss.Darintha  Klabsuk จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28454 น.ส. ธัญพิชชา ดงดินอ่อน Miss.Thunpitcha  Dongdinon จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28455 น.ส. ธัญวรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง Miss.Tanwarat  Kaewkedkeang จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28457 น.ส. เบญญาภา มูลสาร Miss.Benyapa  moolsan จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28459 น.ส. อรณิชา แสงอรุณ Miss.Oranicha   Saengaroon จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28462 น.ส. สุจิตรา เบ็ญจศิล Miss.Sujitra  Benjasil จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28463 น.ส. สุชาวดี วรรณโค Miss.suchawadee  wannakho จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28466 น.ส. อรัญญา สุวรรณพัฒน์ Miss.Aranya  Suwannaphat จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28486 น.ส. จรรยพร เชาวรรณะ Miss.Janyaporn  Chaowanna จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28489 น.ส. ญาณภา พันธ์พยัคฆ์ Miss.Yannapa  Phanpayak จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28493 น.ส. ปาลิตา ศรีสมศักดิ์ Miss.Palita  Srisomsak จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28537 น.ส. มนัสชนก คุณแสน Miss.manatchanok  khunsaen จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28562 น.ส. กนกวรรณ ชัยภักดี Miss.Kanokwan  Chaipakdee จบเมื่อปีการศึกษา 2565 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30654 น.ส. กฤตยา จุมวรรณา Miss.Krittaya   Jumwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30655 น.ส. ครองขวัญ สุคำภา Miss.Krongkwan  Sukhampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30656 น.ส. ศศินิภา รัตนวงศ์ Miss.Sasinipha  Rattanawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30657 น.ส. ศศิวิมล โพธิ์เงิน Miss.Sasiwimon  Phongoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30658 น.ส. สุชาวดี ยอดทองดี Miss.Suchawadee  Yodthongdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30659 ด.ญ. อริยภัทร มะโนรัตน์ Miss.Ariyapat   Manorat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***