ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

หญิง 18 คน ชาย 20 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางจันทร์ทิพย์ ลำไธสง, นางวิภารัตน์ โคตรนายูง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27827 นาย อชิระวิทย์ จันวงษา Mr.ACHIRAWIT  JUNWONGSA
2 ปกติ 27897 ด.ช. เกิดพล วินทะไชย Mr.Koedphon  Winthachai
3 ปกติ 27904 ด.ช. พงศกร แย้มศรี Mr.Phongsakorn  Yaemsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27934 นาย จิรศักดิ์ เหนือบุตดา Mr.Jirasak  neaubudda
5 ปกติ 27938 ด.ช. ธนวัฒน์ แสงดาว Mr.Thanawat  Saengduw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27975 นาย กิตติชัย วงศ์คะสุ่ม Mr.KITTICHAI  WONGKASUM
7 ปกติ 27985 นาย ภานุกร สุขส่ง Mr.PHANUKHORN  SUKSONG
8 ปกติ 27987 ด.ช. ศรัณย์ พาขุนทด Mr.Sarun  Pakhuntod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ย้าย 28021 นาย นพกร สอดส่อง Mr.Nopphakorn  Sodsong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28026 นาย ระพีพงษ์ ไชยเทศ Mr.RAPEEPONG  CHAITED
11 ปกติ 28074 นาย สุธากรณ์ การะวิโก Mr.Sutakorn  Karawiko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28116 ด.ช. อนุวัช โพธิวัง Mr.ANUWAT  POTIWUNG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28147 นาย นิติกร จันดี Mr.nitikorn  Jandee
14 ปกติ 28181 นาย ปริพล พลจารย์ Mr.PRARIPHON  PHONJARN
15 ปกติ 30340 นาย บรรณวิชญ์ บุญหาร Mr.Bannawich  Bunhan
16 ปกติ 30341 นาย พิชาภพ ตุลานนท์ Mr.Pichaphop  Thulanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30342 นาย อรรถชัย แสงศรี Mr.Attachai  Saengsri
18 ปกติ 30368 นาย ธนาดล พรมบุตร Mr.Thanadon  Phrombut
19 ปกติ 30384 นาย ภูมิพัฒน์ ปัตติลาพัง Mr.Phumiphat  Pittilapang
20 ปกติ 30400 นาย ธีรวุฒิ ชารีพร Mr.Teerawut  Chareeporn
21 ปกติ 30402 นาย รัฐภูมิ จันทะนันต์ Mr.Ratthapum  Jantanan
22 ปกติ 27876 น.ส. เขมมินทรา อุไชย Miss.KAEMMINTAR  UOCHAI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27922 น.ส. ปนัทดา พงษ์ไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27923 น.ส. พรวิสา อินทิจักษ์ Miss.Phonwisa  Inthichak
25 ปกติ 27930 น.ส. ศิรดา ทิพย์ภูสังข์ Miss.sirada  thipphusang
26 ปกติ 27948 ด.ญ. กัญญรักษ์ พันธ์เพ็ชร Miss.Kanyaruk  Punpet
27 ปกติ 27968 น.ส. วันวิสา พรมบุตร Miss.WANWISA  PHROMPUT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27969 น.ส. สุชาดา เพ็งพิษ Miss.SUCHADA  PENGPIT
29 ปกติ 28042 น.ส. นันทนา ภูระบัติ Miss.NANTANA  POORABAT
30 ปกติ 28046 น.ส. ฟาริดา หงษา Miss.fareda  hongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28082 ด.ญ. ปวีณา กรรมหาวงษ์ Mr.Paweena  Gamhawong
32 ปกติ 28128 น.ส. นัดดาภรณ์ ประทุมสันต์ Miss.natdaphon  prathumsan
33 ปกติ 28162 น.ส. กาญจนา อะนนท์ Miss.KANJANA  ANON
34 ปกติ 29102 น.ส. นวพร ดรรักษา Miss.Nawaporn  Dornraksa
35 ปกติ 30343 น.ส. จินดาภรณ์ ประดิษฐจา Miss.jindaporn  praditja
36 ปกติ 30344 น.ส. จิราภา ขอเหนี่ยวกลาง Miss.Chirapha  Khoniaokhang
37 ปกติ 30345 น.ส. นันทิชา ปะวะโข Miss.Nanticha  Pawakho
38 ปกติ 30346 น.ส. เบญจมาภรณ์ จันแสง Miss.Benjamaphon  Jansaeng
39 ปกติ 30351 น.ส. สุมิตรา ส้มมณี Miss.Sumitra  Sommani