ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

หญิง 21 คน ชาย 15 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27942 นาย ศิโยน แสนชัย Mr.siyon  sanchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28589 นาย ธนดล โพธิ์จาทุม MasterThanadol  Pojatum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28627 นาย กิตติวัฒน์ กาวิโล Mr.Kittivat  KAVILO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28675 นาย ปิยฉัตรมงคล ไชยเทพ MasterPiyachatmongkhol  Chaithep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28677 นาย พงศ์พัน หมื่นยัญ Mr.Phongphan  Muenyan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28791 นาย ณัฐพล มีวิธี Mr.nattapon  meevitee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28828 นาย จักรกฤษณ์ ประทุมเศษ Mr.JUKKIT  PRATOOMSET *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28831 นาย ทวีทรัพย์ สมนาม Mr.taweechub  somnam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28837 นาย พัสกร ปินะโต Mr.Phatsakon  Pinato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29162 นาย วรโชติ โยธาจันทร์ Mr.worachot  Yotajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30513 นาย ธิติวุฒิ ผดาวัน Mr.Thitiwut  Phadawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30526 นาย วีระภัทร สำเภา Mr.Weeraphat  Sampao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31181 นาย จารุเดช กิ่งภาร Mr.Jarudech  Kingphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31190 นาย วายุ สุไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31191 นาย พีรพัฒน์ ดีไชยรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28500 น.ส. ลัคขณาวรรณ เชื้อนิตย์ Miss.Lakkhanawan  Cheanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28501 น.ส. วรัญญา รูปคม Miss.WARANYA  ROOPCKOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28658 ด.ญ. ปานวาส กอหญ้ากลาง Miss.PANVAD  KOYAKANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28695 น.ส. ปนัสยา คิดสวน Miss.Panatya  Khitsuan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28702 น.ส. ศิรินภา สารังงาม Miss.SIRINAPA  SARANG NGAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28703 ด.ญ. สุชาดา อิสโร MissSUCHADA  ISSAROE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28727 ด.ญ. นภาพร อร่ามเรือง Mr.napaporn  aramreang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28772 น.ส. ชลธิชา ทันที Miss-Chonhitcha  -TanTee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28783 น.ส. เสาวลักษณ์ แพงพงษ์มา Miss.Saowaluk   Phangpongma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28858 น.ส. ปวีณ์ธิดา ชมชัย Miss.PAWEETHIDA  CHOMCHAI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29080 ด.ญ. อุไรวรรณ ช่างหล่อ Mr.Uraiwan  Changlo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30529 น.ส. จันทร์ธิดา วัฒนากร Miss.Janthida  Wattanakron *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30532 น.ส. ปิยะฉัตร อิติบุตตา Miss.Piyachat  ㅤㅤㅤㅤㅤㅤAitibutta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30533 น.ส. มณีรัตน์ โคตรดี Miss.Maneerat  Khotdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30541 น.ส. วราพร ปานหมอ Miss.waraporn  Panmo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30565 น.ส. นันทิชา ศรีสว่าง Miss.Nanticha  Srisawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30570 น.ส. ลักษิกา น้อยจันทร์วงษ์ Miss.Lukshika  Nojchanwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30574 น.ส. อาภานุช มาลาศรี Miss.Arphanut  Malasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30577 ด.ญ. เจตตะวัน แสงอรุณ MissJettawan  Sangarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30579 น.ส. ปภาดา ตันตะวาโย MissPaphada   Tantawayo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31188 น.ส. ศิริภัทร นะราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***