ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

หญิง 28 คน ชาย 12 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางณธญา นพสุวรรณกร, น.ส.กมลชนก ยามสุข


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27823 นาย วรวุฒิ สมงาม Mr.worawut  somngam
2 ปกติ 27861 นาย พงษ์สวัสดิ์ สุริวัตร Mr.PONGSAWAT  SURIWAT
3 ปกติ 27863 นาย พีรพัฒน์ สุวรรณศรี Mr.PEERAPHAT  SUWANNASRI
4 ปกติ 27864 นาย ภัทรกานต์ มุยสิม Mr.Phattharakan  Muysim
5 ปกติ 27940 นาย ปรีชา ฉิวรัมย์ Mr.PREECHA  CHIWRAM
6 ปกติ 28069 นาย วัชรินทร์ รักศร Mr.WACHARIN  RAKSORN
7 ปกติ 28072 ด.ช. สรวิชย์ สิงห์ชาดา Mr.Sorawich  Singchada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28150 นาย ภานุพงศ์ รันชะโก Mr.panupong  runchago *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29771 นาย นราธิป มูลวงษ์ Mr.Narathip  Moonwong
10 ปกติ 30370 นาย ภูริเดช แก่นไธสง Mr.Phuridat  Kaenthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30408 นาย จักริน มาลัยทอง Mr.Chakkarin  Malaythong
12 ปกติ 30439 นาย เอกอาทิตย์ มาลัยศรี Mr.ekartit  Malaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27798 น.ส. ปาลิตา ภูมินา Miss.Palita  Phumina
14 ปกติ 27832 น.ส. ทิภาพร จันทรเทพ Miss.THIPHAPHON  CHANTHONTHEP
15 ปกติ 27836 น.ส. ประภัสสร ช่อทองหลาง Miss.Praphatsorn  Chortonglang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27843 น.ส. รัชฎาภรณ์ เกตุดี Miss.Ratchadaporn  Ketdee
17 ปกติ 27918 น.ส. ธารารัตน์ พงษ์อินทร์วงศ์ Miss.Thararat  Phoginwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27919 น.ส. นันทิชา อุทาหรณ์ Miss.Nanthicha  Autahorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27924 น.ส. พัชรินทร์ คำเปลว Miss.Patcharin  Khampleo
20 ปกติ 27927 น.ส. วนัฐชา คำมุลตรี Miss.WANATCHA  COMMUNTREE
21 ปกติ 27955 น.ส. ธนิดา พรโพธิ์งาม Miss.Thanida  Pornphongam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27964 น.ส. เพชรลดา ผุยคำภา Miss.Phetlada  Puikampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27972 น.ส. ออมสิน สุพรรณรัง Miss.AOMSIN  SUPHANNARANG
24 ปกติ 27995 น.ส. เกสรินทร์ โยยรัมย์ Miss.Kassarin  Yeuyram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27997 น.ส. จิรนันท์ จันทร์เทพ Miss.Chiranan  Chanthep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28005 น.ส. พรนภา น้อยน้ำคำ Miss.PRONNAPA  NOINAMKAM
27 ปกติ 28122 น.ส. ขวัญฤดี ปักอินทรี Miss.Khwanrudee  Pakinsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28123 น.ส. จีรนันทร์ พันธุ์สะอาด Miss.JEERANAN  PANSAARD
29 ปกติ 28125 ด.ญ. ชณาการต์ ไชยพิมพ์ Miss.CHANAKAN  CHAIPIM
30 ปกติ 28171 น.ส. สิริรัตน์ ถานะปัตโถ Miss.SIRIRAT  THANAPUTTHO
31 ปกติ 28195 น.ส. เขมนิจ อรรถโยโค Miss.Khammanij  Atthayoko
32 ปกติ 30347 น.ส. รินรดา ตองติรัมย์ Miss.Rinrada  Tongtirum
33 ปกติ 30366 น.ส. ภัสพร สำราญดี Miss.Phadsaporn  Samrandee
34 ปกติ 30372 น.ส. เจนจิรา ยอดผล Miss.Chenchira  Yodphon
35 ปกติ 30395 น.ส. อริศรา บัวเตย Miss.Arisara  Buatoei
36 ปกติ 30416 น.ส. นัฐฒิกาล เศษถัง Miss.Nattikarn  Settang
37 ปกติ 30417 น.ส. เบญจพร บุญหลาย Mr.Benjapron  Boonlai
38 ปกติ 30424 น.ส. อรปรียา ยอดเมิน Miss.Onpreya  Yodmoen
39 ปกติ 30432 น.ส. ธันยพร แย้มวงษ์ MissThanyaporn  Yaemwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30433 น.ส. ปาริชาติ ลือโสภา Miss.Parichat  Luesopha