ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

หญิง 23 คน ชาย 16 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28511 นาย ชิตมนัส ชัยชาญรัมย์ Mr.chitmanat  Chaichanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28512 นาย โชคชัย เฉิดกระโทก Mr.CHOKCHAI  CHOEDKRATHOK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28521 นาย สุเชาวน์ นราวงษ์ Mr.Suchao  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28629 นาย ชนกานต์ อันชนะ Mr.Chonnakaen  Anchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28711 นาย ฐิติพงศ์ ปิ่นทอง Mr.Thitiphong  Pinthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28748 นาย จงรักษ์ เสนาโนฤทธิ์ Mr.JONGRAK  SANANORIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28794 นาย ธนพัฒน์ อรรถโยโค Mr.Thanaphat  Atthayokho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28840 นาย ภูมิพัฒน์ ยิ่งยง Mr.Poomiphat  Yingyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29070 นาย บุลากร ทองทิพย์ Mr.Bulakon  Thongthip *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29150 นาย นราธิป เดชชัย MasterNarathip  Dechai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30512 นาย ธนภัทร ผึ่งบรรหาญ Mr.Tanaphat  Puengbanhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30561 นาย ศุภโชค มณีวรรณ Mr.Suppachok  Maneewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30575 นาย ชาตรี ป้องชารี Mr.Chatree  Pongcharee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30588 นาย เด่นภูมิ พลเสนา MasterDenphum  Phonsena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30604 นาย ธนพงศ์ รอดสุโข Mr.Tanapong  Rodsuhko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30605 นาย ปริญญา จิมทะโป Mr.Parinya  Jimtapo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28536 น.ส. ภัทราพร วะเรือนไธสง Miss.Phattharaporn  Warueanthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28611 น.ส. นภาวัลย์ จันทะรัง Miss.napawan  juntarang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28624 น.ส. สุภาภรณ์ สะพานหล้า Miss.supaporn  sapanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28643 น.ส. กรกนก ทาบัณฑิต Miss.KONKANOK  THABUNDIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28647 น.ส. กันติชา พะสูงเนิน Miss.kanticha  sungnein *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28706 น.ส. ไอรินทร์ ระพิณพิทักษ์ Miss.Irin  Raphinphitak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28730 ด.ญ. เบญญาภา พลจารย์ MasterBENYAPA  POLJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28771 น.ส. จันจิรา หมื่นพันธ์ Miss.Janjira  Muenpan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28776 น.ส. ยุภาวัล ประยันโต Miss.YUPHAWAN  PRAYANTO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28778 น.ส. วราภรณ์ พุดสุด Miss.Waraphon  Phudsud *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28816 น.ส. นรินลักษณ์ เพียรศิริ Miss.Narinlak  Paensiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28821 น.ส. เพ็ญศิริพร สัจจภาณี Miss.PENSIRIPORN  SACHCHAPANEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28847 ด.ญ. กรรนิกา พิมภักดี Miss.KANNIKA  Pimpukdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28852 น.ส. ชนาภา สระแก้ว Miss.chanapha  srakaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29152 น.ส. กมนเนตร ทองมา Miss.KAMOLNET  TONGMA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29165 น.ส. สายธาร สุวรรณโคตร Miss.SAYTAN  SUVONNAKOD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29614 ด.ญ. ธนภัทร พรเอี่ยม MissTHANAPHAT  PHONIAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29766 น.ส. ลดาวัลย์ ดวงตา Miss.Ladawan  Duangta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30549 น.ส. ขวัญข้าว บัวภา Miss.Kwankao  Buapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30556 น.ส. มิ่งขวัญ แก้ววิเศษ MasterMingkwan  Kaewwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30609 น.ส. น.ส รัตนาภรณ์ เกิดบุญมี Miss.Rattanaporn   Kerdboonmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30621 ด.ญ. พลอยแพรวา สวัสดีลาภา MissPloypreawa  Sawatdeelapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30626 น.ส. อาภัสรา สวัสดิผล Miss.ㅤApassara  Sawatdiphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***