ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

หญิง 26 คน ชาย 13 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : น.ส.วราภรณ์ วินทะสมบัติ, นางสาวศิริวิมล ทองห้า


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27785 นาย รัชชานนท์ บุญประกอบ Mr.Ratchanon  Bunprakob
2 ปกติ 27789 นาย ศิวกร ศรีบุษย์ Mr.Siwakon  Sributy
3 ปกติ 27816 นาย นิติภูมิ ศรีโสภา Mr.Nitiphum  Srisopha
4 ปกติ 27825 นาย ศักดิ์ครินทร์ มาบิดา Mr.Sakkarin  mabida
5 ปกติ 27826 นาย สุรกิจ กะตะศิลา Mr.Surakit  Katasila
6 ปกติ 27867 นาย วุฒิไกร จันทนันต์ Mr.Wuthikrai  jantanan
7 ปกติ 27939 นาย ธวัชชัย ภาสนิท Mr.THAWACHAI  PHASANIT
8 ปกติ 28118 ด.ช. อาทิตย์ ศรีจันทร์ Mr.Artit  Sreejan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28156 ด.ช. สุรศักดิ์ ผันผาย Mr.Surasak  Panpai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29043 นาย พงศธร คำบอนพิทักษ์ Mr.PONGSATORN  KUMBONPITUG
11 ปกติ 30310 นาย ชยานันท์ ตรีวิเศษ Mr.Chayanan  Triwiset
12 ปกติ 30426 นาย ณฐรัฎฐ์ ดวงแก้ว Mr.Natharat  Duangkaew
13 ปกติ 30465 นาย ชลภังกร บัวบังใบ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27792 น.ส. กัญญาภัค จุปะมะนะ Miss.Kanyapak  Jupamana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27812 น.ส. อรวรินทร์ นาคมณี Miss.Onwarin  Nakmanee
16 ปกติ 27841 น.ส. พิมพ์วลัญช์ จำเริญ Miss.PIMWALAN  CHAMROEN
17 ปกติ 27885 ด.ญ. วชิรญาณ์ เลิศยะโส Miss.Wachiraya  Lertyaso
18 ปกติ 27947 น.ส. กชพรรณ กรมไธสง Miss.Kotchaparn  Kromthaisong
19 ปกติ 27954 น.ส. ดารารัตน์ บัวภา Miss.Dararat  Buapha
20 ปกติ 27960 น.ส. ปานระพี พานเหล็ก Miss.PANRAPEE  PANLEK
21 ปกติ 27999 น.ส. ชนัญญา เกษไธสง Miss.Chananya  Ketthaisong
22 ปกติ 28007 น.ส. พิมพ์ชนก นามอินทร์ Miss.PIMCHANOK  NAM-IN
23 ปกติ 28032 น.ส. กนกวรรณ โคหนองบั่ว Miss.KANOKWAN  KONONGBUA
24 ปกติ 28040 น.ส. นริศรา ยอดเสนา Miss.NARISARA  YODSENA
25 ปกติ 28043 น.ส. ปภาวรินท์ แสนคำราง Miss.Prapawarin  Sankumrang
26 ปกติ 28084 น.ส. วรรณศิริ มูลจันทร์ Miss.Wansiri  Moolchan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28194 น.ส. ขวัญหทัย เสือวิเชียร Miss.KHWANHATHAI  SUEAWICHIAR
28 ปกติ 28205 น.ส. รัตนาพร จันดำ Miss.RATTANAPORN  CHANDAM
29 ปกติ 28211 น.ส. ธัญญาภรณ์ เชาระกำ Miss.Thanyaporn  Chaorakam
30 ปกติ 30332 น.ส. ปนัดดา จำปางาม Miss.Panadda  champangam
31 ปกติ 30350 น.ส. สุพรรษา ชนะประโคน Miss.Supansa  Chanaprakhon
32 ปกติ 30376 น.ส. พิมพิภา อุประ Miss.Pimpipha  Uppara
33 ปกติ 30388 น.ส. จามิกา สุริยะ Miss.Jamika  Suriya
34 ปกติ 30391 น.ส. พัชราภา บุรีรัตน์ Miss.Patcharapa  Burirat
35 ปกติ 30393 น.ส. ศิรินภา กันทาศรีวรรณ์ Miss.Sirinapa  Kanthaseewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30414 น.ส. กุลจิรา ไชยสงคราม Miss.Kunjira  Chaisongkram
37 พักการเรียน 30418 น.ส. พิชามญชุ์ รอดละม้าย Miss.Phichamon  Rodlamay
38 ปกติ 30420 น.ส. พุธจิตรา จันทร์แดง Miss.Phutjita  Jungdang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30421 น.ส. ภิญญาพัชญ์ เหลารินทร์ Miss.Phinyaphat  Laorin
40 ปกติ 30430 น.ส. ชลธิชา ชำนาญเถื่อน Miss.Chonthicha  Chamnanthian