ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หญิง 19 คน ชาย 21 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายชัยณรงค์ ลำไธสง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27822 ด.ช. วชิราวุธ สุนนทะนาม Mr.Wachirawut  Sunontanam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27854 นาย กรวิชญ์ ประทุมษา Mr.KORRAWIT  PATUMSA
3 ปกติ 27944 นาย ศุภณัฐ อะยางรัมย์ Mr.Suphanat  Ayangran
4 ปกติ 28070 นาย ศรุต หาญชนะ Mr.Sarut  Hanchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28075 นาย อมรเทพ ชุมจันทร์ Mr.Amornthap  Chumjan
6 ปกติ 28096 ด.ช. จีระนัย พลศิริ Mr.JEERANAI  PHONSIRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28106 ด.ช. พิชัยยุทธ บุตรศรี Mr.pichaiyut  bootsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28148 ด.ช. พิชชากร ศิลา Mr.Phit Cha Kon  Sila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28152 นาย วีระชาติ โสระพิน Mr.werachat  sorapin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28155 นาย สิรภัทร พูลวงษ์ Mr.SIRAPAT  POONVONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28175 ด.ช. จิรพัฒน์ โงนเงิน Mr.JIRAPAT  NGONNGEAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28178 ด.ช. ณัฐภูมิ บึงมุม Mr.NATTAPUM  BUNGMOM
13 ปกติ 28188 นาย ศิรยุทธ ดงสุกร Mr.SIRAYUT  DONGSUKON
14 ปกติ 28427 ด.ช. กิตติพงษ์ หงษ์ษา Mr.KITTIPONG  HONGSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30352 นาย ฐปนา บุบผามะตะนัง MasterThapana  Buphamatanang
16 ปกติ 30353 นาย ณัฐวัตร แคไธสง Mr.Nattawat  Kaethaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30355 นาย พงศกร คุณแสน Mr.pongsakorn  khunsaen
18 ปกติ 30356 ด.ช. พีรภัทร พลทองมาก Masterpeeraphat  Pholthongmak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30367 นาย ธนกร ศรีสมศักดิ์ Mr.Thanakon  Srisomsak
20 ปกติ 30382 นาย ปริญญา กะตะสิลา Mr.Parinya  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30413 นาย ศิริพงษ์ ศีระบุตร Mr.Siriphong  Seerabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28012 น.ส. สุธาวัลย์ ช่างเหล็ก Miss.Sutawan  Changlek
23 ปกติ 28036 น.ส. ณัฐชา สัตถาวะโห Miss.Natcha  Sattawaho
24 ปกติ 28050 น.ส. สุรีย์นิภา เหลามี Miss.SUREENIPHA  LAOMEE
25 ปกติ 28052 ด.ญ. อมราวดี ยอดผล Mr.Amarawadee  Yoadpon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28093 ด.ญ. ไอริน แน่นชารี Miss.IRINE  NANCHAREE
27 ปกติ 28164 น.ส. จิราพร อันลีลา Miss.JIRAPORN  UNWERA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28193 น.ส. กัลยรัตน์ ทองศรีเมือง Miss.Kalyarat  Thongsrimueang
29 ปกติ 28198 น.ส. ชุตินันท์ เหล่าศรี Miss.Chutinan  Laosri
30 ปกติ 28201 น.ส. บัณฑิตา วรรณาพุท Miss.Bantita  Wannaphut
31 ปกติ 30359 น.ส. กนกวรรณ์ ปาสานะตัง MissKanokwan  Pasanatang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30361 น.ส. จุฬีลักษณ์ หานุสิงห์ Miss.Jureelak  Hanusing
33 ปกติ 30362 น.ส. ฐาปนี จันทรัง Miss.Thapanee  Chantharang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30363 น.ส. ประภาพร ผ่องลุนหิต Miss.Praphaphon  Phonglunhit
35 ปกติ 30364 น.ส. ปาริชาติ ทองอ่อน Miss.Parichat  Thongoon
36 ปกติ 30365 น.ส. พัชราพร บุญสวาย Miss.Phatcharaphon  Bunsawai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30394 น.ส. ศิริรัตน์ สร้างไธสง Miss.Sirirat  Srangthaisong
38 ปกติ 30467 น.ส. ชนกนันท์ สายบุบผา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31169 น.ส. รุ่งลาวัลย์ แพงคำตา Miss.Runglawan   Paengkamta
40 ปกติ 31173 น.ส. พิมลพรรณ ชัยมหา Miss.Phimonphan  Chaimaha