ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หญิง 21 คน ชาย 16 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28552 นาย ณรงค์ชัย ปาปะพัง Mr.NARONGCHAI  PAPAPHANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28598 นาย ศรัณย์ สงศิริ Mr.Saran  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28630 นาย ชยพล พวงเพชร Mr.Chayapon  Poungpet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28634 นาย ธนวัฒน์ มณีจันทา Mr.Thanawat  Maneejantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28635 นาย ธีรโชติ งามฉลาด Mr.Thirachot  Ngamchalat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28681 นาย วีรภัทร ไชยสงคราม MasterWiraphat  Chaisongkram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28683 นาย ศุภณัฐ ฉิมมา Mr.SUPHANUT  CHIMMA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28722 นาย ศุกลวัฒน์ มณีวรรณ Mr.Sukonlawat  Maneewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28873 นาย เถลิงฉัตร ผาพงษา Mr.Talerngchat  Pawongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30454 นาย อนุชา จำปาวะดี Mr.Anucha  Jampawadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30511 นาย ธนโชติ สีกันหา Mr.Thanachot  Seekanha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30544 นาย จรัลภัทร เเหวนวิเศษ Mr.Charalphat  Waenwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30560 นาย นครินทร์ ศรีอ้วน Mr.Nakarin  Sriouan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30627 นาย ณัฎฐกร ศรีสาคร Mr.Nattakorn  Srisakorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30628 นาย พีรภัทร พิษอดูลย์ MasterPeerapat  Pisadul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31182 นาย ธนพล อุทัยโค Mr.Thanapol  Uthaikho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28506 น.ส. อาทิตยา จินโจ Miss.Atittaya  Jinjo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28526 น.ส. ชุติกาญจน์ ปุนนา MissCHUTIKAN  PUNNA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28578 ด.ญ. วิชิตตา ปัดตังโม Miss.VICHITTA  PATTUNGMO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28602 น.ส. ขวัญจิรา บุญปถัมภ์ Miss.KWANJIRA  BOONPATHAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28621 น.ส. สุชานาถ ปลาหาวงค์ Miss.Suchanat  Plahawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28666 น.ส. สุมารินทร์ พะวัดทะ Miss.SUMARIN  PAWADTA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28738 น.ส. วันทนีย์ สุคำภา Miss.Wanthanee  Sukampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28782 ด.ญ. สุพรรษา คดีเวียง Miss.SUPANSA  KADEEYENG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28826 น.ส. วิชญาดา จันทะนัน Mr.-Wichayada  -Chanthanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29069 น.ส. กชกร สูงนอก Miss.Kotchakon  Sungnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29095 น.ส. มัณฑนาธร สอนสังข์ MissMUNTANATHON  SONSANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29157 น.ส. ธนาภา แสงเฉวก Miss.Thanapa  Saengchawaek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29161 ด.ญ. จิรภัทร มิลิวงศ์ MissJirapad  Miliwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30456 ด.ญ. พลอยชมพู ภู่ประดิษฐ์ Miss.Ploychompoo  Poopradit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30457 น.ส. มลธิดา ปาสาวัน Miss.Molthida  Pasawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30516 น.ส. จุฑามาศ ทะวะลัย Miss.Juthamat   Thawalai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30522 น.ส. สุพรรษา นามมะหาทิพย์ Miss.Supansa   Nammahathip *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30527 น.ส. กชกร เจิมวงษ์ Miss.Kotchakorn  Germvong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30551 น.ส. จุฑามาศ พรมแป้น MissJutamat   Prompaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30552 น.ส. ชุติกาญจน์ เพ็ชรพราว MissChutikarn  Pechpraw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31202 น.ส. จิราภา หึกขุนทด MissJirapa  Huekkhunthod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***