ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

หญิง 34 คน ชาย 6 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28477 นาย ภัทรพงศ์ ทองจันดา Mr.Phataraphong  Tongjanda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28513 นาย ณัฐวรา หงส์วิชา Mr.Natwara  Hongwicha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28520 นาย วีระพงษ์ วงสวัสดิ์ Mr.Weeraphong  Wongsawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28556 นาย สิงหนาท เกษีสังข์ Mr.Singhanat  Keseesang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30547 นาย ศุภโชค ทรภีสิงห์ Mr.Supachok   Thorapeesing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30629 นาย สรนันท์ สันโดษ Mr.Saranan  Sandoat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28485 น.ส. กัลยากรณ์ อันทบาล Miss.KANYAKORN  ANTABAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28495 น.ส. พรธิดา ยอดเมิน Miss.Phonthida  Yotmoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28497 น.ส. เพ็ญณิชา รินทราช Miss.Pennicha  Rintharach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28530 น.ส. นิภาภรณ์ พวงนิล Miss.Niphaporn  Phuangnil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28540 น.ส. วนิดา พิมพาสร้อย Miss.Wanida  Pimpasroy *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28568 น.ส. ธิดารัตน์ กลิ่นจันทร์ Miss.Thidarat  Klinchan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28571 น.ส. ปัณฑิตา เตไธสง Miss.Phantita  Tethaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28581 น.ส. สุชานันท์ บุตรวิเศษ Miss.SUCHANAN  BUTWISET *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28583 น.ส. เหมือนฝัน เพชรแสนค่า Miss.Muenfun  Phetsankha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28605 น.ส. ชนัฐธา พูนสมบัติ Miss.Chanatta  Poonsombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28623 ด.ญ. สุนันทา อัปมะโน MissSunantha  Apmano *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28625 น.ส. อรนุช อันวิเศษ Miss.Oranuch  Anwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28696 น.ส. ปภาวดี โพธิ์จาทุม Miss.PAPHAWADEE  PHOJATHUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28705 น.ส. อรจิรา ไขอ่อน Miss.ONJIRA  KHAION *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28769 ด.ญ. กุลณัฐ เมืองสุย Miss.KUNLANUD  MUENGSOOY *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28774 น.ส. ปริชาติ รอดสุโข Miss.parichat  rodsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28775 ด.ญ. ปัณณพร บุญรอด Miss.pannaporn  boonrod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28812 น.ส. ธิดารัตน์ บุตรโคตร Miss.tidarad  burntakhon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28851 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ชัชวาลย์ Miss.CHADAPORN  CHUTCHAWAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28891 น.ส. จรรยพร แว่นจันลา Miss.Janyaphon  Wanjanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29057 ด.ญ. เกศรา แสงอรุณ Miss.ketsara  saengarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29101 น.ส. อภิญญา อันทรินทร์ Miss.Aphinya  Antharin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30517 น.ส. บุญญธิดา สืบสกุล Miss.Bunyathida  Suepsakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30569 น.ส. พิมพ์พิศา ปาละจูม Miss.Pimpisa   Palajoom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30615 น.ส. ณิชกานต์ อะโรคา MissNichakan  Arokha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30616 ด.ญ. ดารากาญจน์ ทองขาว Miss.DARAKARN   THONGKHAO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ลาออก 30618 น.ส. ทิพย์ธัญญา หอมจันทร์ MissThipthanya  Homjan update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30620 น.ส. น้ำทิพย์ มะลิผล Miss.Namthip   maliphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30631 น.ส. ขนิษฐา ปุริสังข์ Miss.Kanitta  Purisang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30633 น.ส. ณัฐฐาพร บุราณเดช Miss.Natthapron   Burandech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30634 น.ส. ภัทรกานต์ กัณหานุ Miss.Pattarakan   Kunhanu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30635 น.ส. ธนารีย์ คงทรง Miss.Tanaree  Kongsong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30637 น.ส. ปิยมาวดี โมสืบแสน Miss.Piyamawadee   Mosuebsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30638 น.ส. ภัทชรี ฤทธิ์ไธสง Miss.Phatcharee   Ritthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 30646 น.ส. นภาธิป พรมสอน Miss.Napathip   Promson *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***