ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12

หญิง 20 คน ชาย 20 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28468 นาย ณพัฒน์ นางสีคุณ Mr.Naphat  Nangsikhun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28469 นาย ธนกฤต บุตรอินทร์ Mr.THANAKRIT  BUTAIN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28470 นาย ธนากร โพพยัคฆ์ Mr.THANAKORN  PHOPAYAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28474 นาย พัสกร ทันตา Mr.PATSAKORN  TUNTA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28475 นาย พิสิฐพงศ์ เศรษฐี Mr.Phisitphong  Seatthee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28476 นาย พีรวิชญ์ เกษมราษฎร์ MasterPeerawit  Kasemrach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28478 นาย ศิววิภู สุขเกษม Mr.Siwawiphu  Sukkaseam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28479 นาย ศุภชัย พวงเพชร Mr.Supachai  Puangpet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28508 นาย จักรวาล มีด้วง MasterJAKKRAWAN  MEEDUANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28515 นาย ธนากร ปิตตามาตา Mr.THANAKON  PITTAMATA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28519 นาย วีระเทพ วานิชกลาง Mr.Weeratep  Wanichklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28547 นาย กฤตภาส สุริยะ Mr.Kridtapas  Suriya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28548 นาย กันตพิชญ์ เทตะรัตน์ Mr.KANTAPHIT  TETARAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28549 นาย จักรรินทร์ ทูลธรรม Mr.Chakkrarin  Toontham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28550 นาย จิรพิพรรธ จันทร์พรม Mr.CHIRAPHIPHUD  CHUNPHOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28591 นาย ธนวัฒน์ ทัพมาตร Mr.Thanawat  Tabmart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28667 นาย เกษมพรรณ วงค์จำปา Mr.Kaseamparn  wongchampa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30642 นาย ธีระเดช ปิติ Mr.Thiradech  Piti *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30643 นาย รัฐปิตุภูมิ นาคจรูญ Mr.Ratpituphoom  Nakjaroon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30644 นาย อภินันทน์ อิ่นแก้ว Mr.Apinun  Inkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28487 น.ส. ชณิปรียา สัมพันธ์ Miss.Chanipreeya  Samphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28488 น.ส. ชนกนันท์ พันธ์ศรีแก้ว Miss.Chanoknan  Phansreekeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28490 น.ส. ณัฐวดี สาคร Miss.NATTAWADE   SAKHON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28491 น.ส. เทวิกา หนูแก้ว Miss.TEWIKA  NUKEAW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28494 น.ส. ปิยะธิดา ไชยสงคราม Miss.PIYATHIDA  CHAISONGKHRAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28496 น.ส. พิมพ์ชนก ยามไชย Miss.Pimchanok  Yamchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28498 น.ส. ภัททิยา ราวรรณ์ Miss.Phatthiya   Rawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28499 น.ส. ลลิตา สมโสม Miss.LALITA  SOMSOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28502 น.ส. วีริยา วิลาศ Miss.Weeriya  Wilas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28525 น.ส. จุฑามาส ราชพันแสน Miss.Juthamas  Rachpansaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28527 น.ส. ฐิติมา พะวัดทะ Miss.Thitima  Pawadta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28531 น.ส. นิภารัตน์ บุญโสดากร Miss.Nipharat  Bunsodakon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28542 น.ส. วัชราภรณ์ แสงล้ำ Miss.WATCHARAPHON  SANGLAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 28561 น.ส. กนกวรรณ ไกรโสม Miss.KRANOKWAN  KAISOUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 28563 น.ส. เกศกนก บุญงาม Miss.Ketkanok  Bunngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 28575 น.ส. พลอยไพลิน กรีดกลาง Miss.Ploypailin   Kridklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29158 น.ส. อังษุฎาพร โมกหอม Miss.Angsudaporn  Mokhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30639 น.ส. วิภาวี สงศิริ Miss.Wipawee  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30645 น.ส. เขมจิรา พูลมณี Miss.Khemjira  Poolmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30648 น.ส. อภิสรา บุญเสนอ Miss.Apisara  Bunsaner *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***