ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12

หญิง 16 คน ชาย 20 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายอรรณพ อันปัญญา, นายอิสสระ พิมวัน


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27779 นาย ธนภูมิ ภูกัน Mr.Thanaphoom  Phukan
2 ปกติ 27780 นาย ธีรภัทร โชคบัณฑิต Mr.THIRAPHAT  CHOKBANDIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28214 นาย กฤตภาส แสงสุริยา Mr.KRITTAPAS  SAENGSURIYA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28216 นาย เกียรติภูมิ โนมายา Mr.Kiattiphum  Nomaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28217 นาย คฑากร เล้ารัตนอารีย์ Mr.Katakon  Laoruttanarri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28218 นาย จักรภัทร แสนมี Mr.Jakrapat  Sanmee
7 ปกติ 28219 นาย เจษฎา ปุงปอพาน Mr.Jessada  Pungporparn
8 ปกติ 28221 นาย บารมี บัวทอง Mr.Baramee  Buathong
9 ปกติ 28222 นาย พงศพัฒน์ รัตนพรมรินทร์ Mr.Pongsapat  Rattanapromrin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28223 นาย พัทธดนย์ ประทุมทอง Mr.Phatthadon  Phathumthong
11 ปกติ 28225 นาย วันพิทักษ์ เพชรเลื่อน Mr.Wanpitak  Pechliean
12 ปกติ 28226 นาย วีรภัทร ไชยชมภู Mr.Weeraphat  Chaichompoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28227 นาย ศิรชัช ภูบาลชื่น Mr.Sirachat  Phubanchuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28228 นาย ศุภโชค สิมศิริวัฒน์ Mr.Supachok  Loeihyut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28229 นาย ศุภพล แพนสมบัติ Mr.Supapol  Pansombat
16 ปกติ 28230 นาย สิริราชย์ กะตะศิลา Mr.Sirirach  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28231 นาย สุทธินันท์ เสนารินทร์ Mr.Sutthinan  Senarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29160 นาย ก้องภพ ชุมพล Mr.kongpob  choompol
19 ปกติ 30446 นาย ทักษ์ดนัย สังสีแก้ว MasterThadanai  Sungsekeaw
20 ปกติ 30447 นาย ภูบดิน ประกอบ Mr.Phubodin  Prakop
21 ปกติ 27796 น.ส. ปฑิตาภรณ์ แสงธะนู Miss.Pathitaphon  Saengthanoo
22 ปกติ 27806 น.ส. วริศรา สะตะ Miss.WARITSARA  SATA
23 ปกติ 27810 น.ส. อชิรญา ธิสาเวช Miss.Achiraya  Thisawech
24 ปกติ 27888 น.ส. ศิริลักษณ์ สนรัมย์ Miss.SIRILUK  SONRUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27890 น.ส. สุพรรษา ไกรจันทร์ Miss.supansa  kraijan
26 ปกติ 28235 น.ส. แก้วกานณ์ หล้าจันดี Miss.Kaewkan  Hlajandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28237 น.ส. ธนัญญา นะราวงษ์ Miss.Thananya  Narawong
28 ปกติ 28238 น.ส. ธิติศิริ เขมะโร Miss.Thitisiri  Khemaro
29 ปกติ 28239 น.ส. นรินทรา เย็นอารมย์ Miss.Narintra  Yen-arom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28242 น.ส. ปุณณดา มงคลพิศ Miss.Poonnada  Mongkolpis
31 ปกติ 28243 น.ส. ภาวินี ขันแก้ว Miss.PHAWINEE  KHANKAEW
32 ปกติ 28244 น.ส. ภิญญดา ปรัชญพฤทธิ์ Miss.Pinyada  Phatchayapuit
33 ปกติ 28245 น.ส. วรินธร คำบุดดี Miss.Warintorn  Khambuddee
34 ปกติ 28246 น.ส. วริศรา ยางเครือ Miss.Warisara  Yangkruea
35 ปกติ 28247 น.ส. อชิรญา แอมจิหาด Miss.Achiraya  Aemchihat
36 ปกติ 30449 น.ส. ปาริชาต อุทปา Miss.Parichat  Utapa