ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

หญิง 22 คน ชาย 17 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31714 ด.ช. กันตพงษ์ โพธิ์เงิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31715 ด.ช. จิรพงศ์ รู้ทั่วรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31716 ด.ช. ณัฐนนท์ เรียนรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31717 ด.ช. ณัฐภัทร สำราญดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31718 ด.ช. ไตรเพ็ชร เขียวใหญ่    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31719 ด.ช. ธนกรณ์ นามฤทธิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31720 ด.ช. ธนวรรธน์ สระบัว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31721 ด.ช. ธนากูล ชัยศิริอภิรติกุล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31722 ด.ช. นภัทร พลอามาตย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31723 ด.ช. พิชยดนย์ สมยัญพล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31724 ด.ช. พุทธบุตร สิทธิจินดา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31725 ด.ช. ภูมิรพี ชาธาชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31726 ด.ช. ระพีพัฒน์ ทับพรม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31727 ด.ช. ศิรภัส บุญโพด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31728 ด.ช. ศิวกร ไชยชาญรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31729 ด.ช. อดิเทพ พลพงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31730 ด.ช. อัครพล อินมะณี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31731 ด.ญ. กนกวรรณ เตไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31732 ด.ญ. กวินทิพย์ ติลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31733 ด.ญ. จิราภา ผ่องทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31734 ด.ญ. ชลธิชา จันทโยธี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31735 ด.ญ. ณัฐปภัทร พลอยประดับ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31736 ด.ญ. นัชชา รอดสุโข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31737 ด.ญ. บัณฑิตา โสภี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31738 ด.ญ. ปลายฟ้า ทีประวิภาต    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31739 ด.ญ. ปวีณอร อาจศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31740 ด.ญ. ปาลีรัฐ ปะนิทานะโต    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31741 ด.ญ. ปิญชร มาโชค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31742 ด.ญ. ปิยะฉัตร เพียสาร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31743 ด.ญ. พรนิชา หล้าคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31744 ด.ญ. พรพิมล อรุณโณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31745 ด.ญ. พิชญ์ธินันท์ มิ่งเมือง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31746 ด.ญ. มนต์ธิญา ศิลาวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31747 ด.ญ. ยุวดี เดชบุญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31748 ด.ญ. ลัทธพรรณ กิ่งภาร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31749 ด.ญ. วรินธร ผ่องสีงาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31750 ด.ญ. วริศรา แพงคำตา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31751 ด.ญ. ศุภมาส ชูเชิด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31752 ด.ญ. สุพิชญา บุตรวัด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***