ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

หญิง 20 คน ชาย 17 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม : 512

ครูที่ปรึกษา : นายบัณฑิต สุวรรณเพ็ง, นายพงษ์ปณต อุนาธิเน


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30660 ด.ช. ชยาวิชญ์ เสาวดี MasterChayawit   Saowadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30661 ด.ช. ชินกร อันวิเศษ MasterChinnakon  Anwiset
3 ปกติ 30662 ด.ช. โชคชัย บุรีรัตน์ MasterChokchai  Burirat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30663 ด.ช. ณัฐชนน อุตส่าห์ Mr.Natchanon  Autsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30664 ด.ช. ดนุเดช สังวาลรัมย์ MasterDanudet  Sangwanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30665 ด.ช. ปณิธาน กันยายน MasterPanithsn   Kanyayon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30666 ด.ช. ผดุงเดช น้อยสิงห์ MasterPadungdech  Noising *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30667 ด.ช. พชรวัฒน์ หงษา MasterPhacharawat  Hongsa
9 ปกติ 30668 ด.ช. พิชยดนย์ แก้วสวัสดิ์ MasterPichayadon  kaewsawat
10 ปกติ 30669 ด.ช. ภัทรพล พลหนองหลวง MasterMaster  Phattaraphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30670 ด.ช. ภานุวัฒน์ คำมั่นมูล MasterPhanuwat   Khammunthul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30671 ด.ช. ภูริณัฐ เหลามี MasterPhurinat  Laomee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30672 ด.ช. วัชรชัย ศรีตะแกะ MasterWatcharachai  Sritakap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30673 ด.ช. ศิวัชร์ วงษ์กา MasterSiwach  Wongka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30674 ด.ช. สิทธิกรณ์ สงศิริ MasterSitthikorn  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30675 ด.ช. สิทธิชัย คุณศิลป์ MasterSittichai  Khunsil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30676 ด.ช. สุรชัย พุทธิเสน MasterSurachai  Puttisen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30677 ด.ญ. กนกวรรณ อะโรคา MissKanokwan  Miss *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30678 ด.ญ. กัลยาลักษณ์ เพ็งแข MissKanyaluck  Pengkhae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30679 ด.ญ. กุลธิดา คำอินทร์ MissKulthida  Khamin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30680 ด.ญ. ขัตติญาณี หอกคำ MissKattiyanee  Hokkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30681 ด.ญ. ณฐอร ชิดครบุรี Miss.Nathaon  Chidkhonburee
23 ปกติ 30682 ด.ญ. ณัฐกานต์ แก้วเสนา Mr.ืnattakan  kaewsena
24 ปกติ 30683 ด.ญ. ณัฐณิชา กงพะลี MissNatnicha  Kongpalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30684 ด.ญ. ดาริกา แสงอรุณ MissDarika  Sarngarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30685 ด.ญ. ธัญชนก แก้วกิ่ง Miss.Thanchanok  Kaeoking
27 ปกติ 30686 ด.ญ. นิศารัตน์ บวชสันเทียะ Miss.Nisarat  Buatsanthia
28 ปกติ 30687 ด.ญ. นุตประวีณ์ โพธิ์เงิน MissNutprawee  Janprasit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30688 ด.ญ. ปิ่นทอง สวัสดิผล Miss.Pinthong  Sawatdiphon
30 ปกติ 30689 ด.ญ. พีรยา ใจซื่อ MasterPeeraya  Jaichue
31 ปกติ 30690 ด.ญ. ภัทรวดี พิมพ์ศักดิ์ Missparattatawadee  phimsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30691 ด.ญ. วัชรินทร์ เถื่อนหมื่นไวย Miss.Watcharin  Theanmuenwai
33 ปกติ 30692 ด.ญ. วารุณี พานมาต MissWarunee  Phanmat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30693 ด.ญ. วาสนา ทองพูล Miss.Wadsana  Thongphul
35 ปกติ 30694 ด.ญ. วิลาสินี พันสีเงิน Miss.Wilasini  Phansingoen
36 ปกติ 30695 ด.ญ. สริดา มาระดี MissSarida  Maradee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30696 ด.ญ. อาริยา พรเสนา MasterAriya  Pronsena