ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

หญิง 20 คน ชาย 17 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม : 512

ครูที่ปรึกษา : นายบัณฑิต สุวรรณเพ็ง, นายพงษ์ปณต อุนาธิเน


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30660 ด.ช. ชยาวิชญ์ เสาวดี MasterChayawit   Saowadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30661 ด.ช. ชินกร อันวิเศษ MasterChinnakon  Anwiset
3 ปกติ 30662 ด.ช. โชคชัย บุรีรัตน์ MasterChokchai  Burirat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30663 ด.ช. ณัฐชนน อุตส่าห์ Mr.Natchanon  Autsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30664 ด.ช. ดนุเดช สังวาลรัมย์ MasterDanudet  Sangwanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30665 ด.ช. ปณิธาน กันยายน MasterPanithsn   Kanyayon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30666 ด.ช. ผดุงเดช น้อยสิงห์ MasterPadungdech  Noising *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30667 ด.ช. พชรวัฒน์ หงษา MasterPhacharawat  Hongsa
9 ปกติ 30668 ด.ช. พิชยดนย์ แก้วสวัสดิ์ MasterPichayadon  kaewsawat
10 ปกติ 30669 ด.ช. ภัทรพล พลหนองหลวง MasterMaster  Phattaraphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30670 ด.ช. ภานุวัฒน์ คำมั่นมูล MasterPhanuwat   Khammunthul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30671 ด.ช. ภูริณัฐ เหลามี MasterPhurinat  Laomee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30672 ด.ช. วัชรชัย ศรีตะแกะ MasterWatcharachai  Sritakap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30673 ด.ช. ศิวัชร์ วงษ์กา MasterSiwach  Wongka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30674 ด.ช. สิทธิกรณ์ สงศิริ MasterSitthikorn  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30675 ด.ช. สิทธิชัย คุณศิลป์ MasterSittichai  Khunsil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30676 ด.ช. สุรชัย พุทธิเสน MasterSurachai  Puttisen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30677 ด.ญ. กนกวรรณ อะโรคา MissKanokwan  Miss *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30678 ด.ญ. กัลยาลักษณ์ เพ็งแข MissKanyaluck  Pengkhae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30679 ด.ญ. กุลธิดา คำอินทร์ MissKulthida  Khamin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30680 ด.ญ. ขัตติญาณี หอกคำ MissKattiyanee  Hokkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30681 ด.ญ. ณฐอร ชิดครบุรี Miss.Nathaon  Chidkhonburee
23 ปกติ 30682 ด.ญ. ณัฐกานต์ แก้วเสนา Mr.ืnattakan  kaewsena
24 ปกติ 30683 ด.ญ. ณัฐณิชา กงพะลี MissNatnicha  Kongpalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30684 ด.ญ. ดาริกา แสงอรุณ MissDarika  Sarngarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30685 ด.ญ. ธัญชนก แก้วกิ่ง Miss.Thanchanok  Kaeoking
27 ปกติ 30686 ด.ญ. นิศารัตน์ บวชสันเทียะ Miss.Nisarat  Buatsanthia
28 ปกติ 30687 ด.ญ. นุตประวีณ์ โพธิ์เงิน MissNutprawee  Janprasit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30688 ด.ญ. ปิ่นทอง สวัสดิผล Miss.Pinthong  Sawatdiphon
30 ปกติ 30689 ด.ญ. พีรยา ใจซื่อ MasterPeeraya  Jaichue
31 ปกติ 30690 ด.ญ. ภัทรวดี พิมพ์ศักดิ์ Miss.parattatawadee  phimsak
32 ปกติ 30691 ด.ญ. วัชรินทร์ เถื่อนหมื่นไวย Miss.Watcharin  Theanmuenwai
33 ปกติ 30692 ด.ญ. วารุณี พานมาต Miss.Warunee  Phanmat
34 ปกติ 30693 ด.ญ. วาสนา ทองพูล Miss.Wadsana  Thongphul
35 ปกติ 30694 ด.ญ. วิลาสินี พันสีเงิน Miss.Wilasini  Phansingoen
36 ปกติ 30695 ด.ญ. สริดา มาระดี Miss.Sarida  Maradee
37 ปกติ 30696 ด.ญ. อาริยา พรเสนา MasterAriya  Pronsena