ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

หญิง 22 คน ชาย 18 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31359 ด.ช. กฤษฎา พวงผกา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31360 ด.ช. กิจติพัชญ์ สีโท    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31361 ด.ช. เกรียงไกร ภูระบัติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31362 ด.ช. ฉัตรดนัย พลศึก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31363 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ทองแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31364 ด.ช. ณัฐชนน หารสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31365 ด.ช. ณัฐภัทร พันมานิมิตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31366 ด.ช. แทนคุณ โคตรศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31367 ด.ช. ธีรภัทร ชัยชาญรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31368 ด.ช. บัณฑิตวงศ์ จุปะมะนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31369 ด.ช. ปณิธาร พลมนตรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31370 ด.ช. เป็นหนึ่ง แสงสว่าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31371 ด.ช. พงษ์ศิริ เช่นรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31372 ด.ช. ภูวณัฏฐ์ ศรีทน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31373 ด.ช. ภูวรินทร์ มาอาสา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31374 ด.ช. รัชกฤช ผันอากาศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31375 ด.ช. ศตคุณ โสดา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31376 ด.ช. ศรันย์ นันทาสิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31377 ด.ญ. กนกพร มสกระยอม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31378 ด.ญ. กัญญาณัฐ อุไรโคตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31379 ด.ญ. กัญญาภัค โพธิ์จาทุม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31380 ด.ญ. ชลิตา ปินะกาโน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31381 ด.ญ. ณัฐชยา ภูศรีฤทธิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31382 ด.ญ. ณิชาธร หยิบรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31383 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทร์เจริญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31384 ด.ญ. ตรีรัตนาพร เธอเมืองปักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31385 ด.ญ. ธมลวรรณ อร่ามเรือง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31386 ด.ญ. ปภาดา ตุ้มวิจิตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31387 ด.ญ. ปุณยนุช ปัตตังเว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31388 ด.ญ. เปรมฤทัย ปัดทุม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31389 ด.ญ. เปรมสุดา พงษ์สมศักดิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31390 ด.ญ. พิรดา ปาปะพัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31391 ด.ญ. เมริษา โหงทับทิม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31392 ด.ญ. รมิตา โสมณวัฒน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31393 ด.ญ. สาธิตา สีทาสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31394 ด.ญ. สุชัญญา โพธิ์นิยม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31395 ด.ญ. สุทัตตา คำดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31396 ด.ญ. สุพิศตรา สมรูป    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31397 ด.ญ. สุภาวดี ปิดตาทะเนา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31398 ด.ญ. อสมาถรณ์ เต็งสูงเนิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***