ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

หญิง 21 คน ชาย 19 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 528

ครูที่ปรึกษา : นางสาวธนพร เถาว์วันดี, นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31004 ด.ช. กรวิชญ์ นางสีคุณ MasterKorawit  ์Nangseekhun
2 ปกติ 31005 ด.ช. กล้าณรงค์ ทาชารี MasterKlanarong  Tacharee
3 ปกติ 31006 ด.ช. กสิกร สุนนทราช MasterKasikorn  Sunontarach
4 ย้าย 31007 ด.ช. ณวัสพล ตัณฑศิลป์ MasterNawatsapon  Tantasin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31008 ด.ช. ธนโชติ กองแก้ม MasterThanachot  Kongkaem
6 ปกติ 31009 ด.ช. ธันวา สีหาบุญทอง MasterThanwa   Sihabunthong
7 ปกติ 31010 ด.ช. นวดล เนตรโกศล MasterNawadol  Netkosol
8 ปกติ 31011 ด.ช. นิธิเมษฏ์ บุญตัว Mr. Nithimate  Boontua
9 ปกติ 31012 ด.ช. พงสะทอน สีพรม MasterPongsaton  Seeprom
10 ปกติ 31013 ด.ช. พรหมเทพ เกตุแสนสี MasterPhomthep  Ketsaensee
11 ปกติ 31014 ด.ช. พันธุ์พยัคฆ์ รอดสุโข MasterPhanpayak  Rodsukho
12 ปกติ 31015 ด.ช. พุฒิพงศ์ ปะสีระวิเส MasterPuttipong  Paseerawisa
13 ปกติ 31016 ด.ช. ภัทรชัย จันทะพล MasterPhatarachai  Jantaphon
14 ปกติ 31017 ด.ช. รวิพล พิมพ์สุโพธิ์ MasterRawipho  Phimsupho
15 ปกติ 31018 ด.ช. วิชษุวัต ดวงศรี MasterWichsuwat  Duangsri
16 ปกติ 31019 ด.ช. วีรภัทร เจียไธสง MasterWeeraphat   Jiathaisong
17 ปกติ 31020 ด.ช. วุฒิชัย บุญมา Master Wuttichai  Boonma
18 ปกติ 31021 ด.ช. อดุลวิทย์ อุไรโคตร MasterAdulwit  Urikot
19 ปกติ 31022 ด.ช. อภิรักษ์ พงษ์สมศักดิ์ MasterApiruk  Pongsomsak
20 ปกติ 31044 ด.ช. กฤตภาส ผ่องสีงาม MasterKrittaphat  Phongseengam
21 ปกติ 31023 ด.ญ. ขนิษฐา พุทธิเสน Miss.Khanitta  Puttisen
22 ปกติ 31024 ด.ญ. จิตตราพร อุสาใจ Miss.Jittraporn  Usajai
23 ปกติ 31025 ด.ญ. ชญาภา แพงเพ็ง Miss.Chayapa  Paengpeng
24 ปกติ 31026 ด.ญ. ชัญญา ทับทิมหิน Miss.Chanya  Thapthimhin
25 ปกติ 31027 ด.ญ. ชิดชนก ยืนยง Miss.Chidchanok  Yuenyong
26 ปกติ 31028 ด.ญ. ชุติพร หงษานาวา Miss.Chutipron  Homgsanawa
27 ปกติ 31029 ด.ญ. ณัฐพร ปริปุณณะ Miss.Natthaporn  Paripunna
28 ปกติ 31030 ด.ญ. ณิชนันทน์ ขันอุดทา Miss.Nitchanan  Khan auttha
29 ปกติ 31031 ด.ญ. ทิพย์รัตน์ อุทปา Miss.Thiprat  Utapa
30 ปกติ 31032 ด.ญ. เนตรนภา เพชรวงค์ Miss.Netnapa  Petwong
31 ปกติ 31033 ด.ญ. พิยดา พรมดอนกอย Miss.Piyada  Phomdonkoi
32 ปกติ 31034 ด.ญ. พุทธธิดา ภาคไม้ Miss.Phutthathida  Phakmai
33 ปกติ 31035 ด.ญ. เพชรพชิรา เพชรกันหา Miss.Phetpachira  Phetkanha
34 ปกติ 31036 ด.ญ. ภัทราวดี จันทร์พรม Miss.Phattarawadee   Chanprom
35 ปกติ 31037 ด.ญ. วรรณสา อรรถโยโค Miss.Wannasa  Attayoko
36 ปกติ 31038 ด.ญ. วรรณิดา ภูคำศักดิ์ Miss.Wannida   Phukamsak
37 ปกติ 31039 ด.ญ. อชิรญา ยุดรัมย์ Miss.Achiraya  Yoodram
38 ปกติ 31040 ด.ญ. อภิชญา ยิ่งเสมอ Miss.Apichaya  Yingsamer
39 ปกติ 31041 ด.ญ. อรัญยา พันธุ์มหา Miss.Aranya  Psnmana
40 ปกติ 31042 ด.ญ. อริสา มูลจันทร์ Miss.Arisa  Muljan
41 ปกติ 31043 ด.ญ. อาทิตยาภรณ์ ยิ่งยง Miss.Adityaporn  Yingyong