ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

หญิง 22 คน ชาย 17 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31675 ด.ช. กิตติพงศ์ พันลำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31676 ด.ช. ฐานวุฒิ บุราณรมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31677 ด.ช. ณัชพล ภารวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31678 ด.ช. ณัฐพงศ์ อะโรคา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31679 ด.ช. ณัฐพล โสพันโต    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31680 ด.ช. ธนชาติ เพชรศรีสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31681 ด.ช. ธฤต ห่านคำวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31682 ด.ช. นธพล บุญให้    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31683 ด.ช. พงษ์ศกร จวงสมุทร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31684 ด.ช. พฤทธิ์ ยมโพธิ์กลาง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31685 ด.ช. พิชชากร ทองมีค่า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31686 ด.ช. พุชฌเวทย์ ยันรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31687 ด.ช. ภาคภูมิ พาษี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31688 ด.ช. ภานุพงษ์ พันธ์ทองหล่อ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31689 ด.ช. วทัญญู สีสงัด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31690 ด.ช. วัฒนเมฆินทร์ ไทยอ่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31691 ด.ช. วิวรรธน์ มุ่งกลาง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31692 ด.ญ. กมลรัตน์ พิมพ์ภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31693 ด.ญ. กัญญาภัทร กาลิโก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31694 ด.ญ. กัลยากร เรืองวิเศษ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31695 ด.ญ. เคียงรุ้ง เเก้วมีสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31696 ด.ญ. จิรัชยา เทตะรัตน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31697 ด.ญ. เจนจิรา ไชยมงคล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31698 ด.ญ. เจนจิรา โพธิ์สา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31699 ด.ญ. ชญานิน มณีวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31700 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อารามรักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31701 ด.ญ. ทิติภา ปราบภัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31702 ด.ญ. พรชนก คำทอน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31703 ด.ญ. พิชชาภา ชัยสิทธิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31704 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สุขล้ำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31705 ด.ญ. ภาณุมาส คะรานรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31706 ด.ญ. ลวิตรา กล้าหาญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31707 ด.ญ. วนิดา วรแสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31708 ด.ญ. วรีรัตน์ ทองสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31709 ด.ญ. ศิรินญากรภ์ กงพลี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31710 ด.ญ. ศุภลักษ์ บัวเผื่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31711 ด.ญ. ศุภิสรา พุทธิเสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31712 ด.ญ. สุกิจตา ดิสา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31713 ด.ญ. หนึ่งฤทัย แก้วละออ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***