ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

หญิง 20 คน ชาย 16 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 513

ครูที่ปรึกษา : นายพิทักษ์สิน ชมภูนุกูลรัตน์, นายวันปิยะ จันทนนตรี


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30697 ด.ช. เกียรคุณ แสงกล้า MasterKladtikhun  Saengkla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30698 ด.ช. จิราวัฒน์ จันทะโข MasterJirawat  Jantakho
3 ปกติ 30699 ด.ช. ชินวัตร กาขาว MasterChinnawat  Kakao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30700 ด.ช. ฐิติวัสส์ โสรัตน์ MasterThitiwat  Sorat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30701 ด.ช. ณัฏฐพล ปาสาใน MasterNattapol  prasanai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30702 ด.ช. ณัฐชนน ผจวบบุญ MasterNatchanon  Pajuabboon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30703 ด.ช. ณัฐพล บุญจันทร์ MasterNattaphol  Boonjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30704 ด.ช. ณัฐภัทร บุญธิแสง MasterNattaphat  Boontisaeng
9 ปกติ 30705 ด.ช. ณัฐวุติ ทะมะโส MasterNattawut  Thamaso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30706 ด.ช. นทีธร รักภักดี MasterNateethon  Rukphakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30707 ด.ช. ปวีณ์กร เหง่าโพธิ์ศรี MasterPaweekorn  Ngaophosri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30708 ด.ช. พิชยดลน์ เพชรศรีสุข MasterPhitchayadon  Phetsisuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30709 ด.ช. พีรพัฒน์ ประมูลจะโก MasterPeerapat  Pramuljago
14 ปกติ 30710 ด.ช. วิศวะ พนมรัมย์ MasterMaster  Witsawa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ย้าย 30711 ด.ช. สิรภัทร ยี่รัมย์ MasterSiraphat  Yiram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30712 ด.ช. อดิศร แสงแก้ว MasterAdisorn  Saengkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30713 ด.ช. อริสมันต์ ดงสุกร MasterArisaman  Dongsukorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30714 ด.ญ. กรรณิการ์ นิตไธสง MissKarnnika  Nitthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30715 ด.ญ. กัญญาภรณ์ พรมบุตร MasterKanyaphon  Phromboot
20 ปกติ 30716 ด.ญ. เจนจิรา ไกรจันทร์ Miss.Jenjira  Kaijan
21 ปกติ 30717 ด.ญ. ณัฐณิชา แสนมี Miss.Natnicha  Saenmee
22 ปกติ 30718 ด.ญ. นริศรา คุณโน MissNarisara  Khunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30719 ด.ญ. นารารินทร์ เสาะสิทธิ์ Miss.Nararin   Saosit
24 ปกติ 30720 ด.ญ. บัณฑิตา เขมะรัง MissBanthita  Kemarang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30721 ด.ญ. พรหมพร สืบเพ็ง MissPrompornn   Suebpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30722 ด.ญ. พัชราภรณ์ ภาเจริญสุข Miss.Phatcharaphon  Phajareonsuk
27 ปกติ 30723 ด.ญ. พิชญาพร นิลกรรณ์ MasterPichayapron   Nilakarm
28 ปกติ 30724 ด.ญ. พิมพ์ชนก นูพิมพ์ MissPhimchanok  Nuphim *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30725 ด.ญ. มณัฐศินี อุทปา Miss.Manatsinee  Utapa
30 ปกติ 30726 ด.ญ. รัตน์ติกาล แถวปัดถา Mr.Rattikarn  Taewpatta
31 ปกติ 30727 ด.ญ. วรรจชนก บรรณศรี Miss.Wanchanok  Bannasri
32 ปกติ 30728 ด.ญ. ศศิชา สิงห์คำ MissSasicha  Singkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30729 ด.ญ. ศศิวิภา ลูนหล้า Miss.Sasiwipa  Loonla
34 ปกติ 30730 ด.ญ. ศิราพร บุญโสม Miss.Siraporn  Bunsom
35 ปกติ 30731 ด.ญ. สุวนันท์ คงหา Miss.Suwanan  Kongha
36 ปกติ 30732 ด.ญ. อัครณี พรหล่อ Miss.Akkharane  Phonlo
37 ปกติ 30733 ด.ญ. อาทิตยา วัดวงค์ษา MasterAtitaya  Wadwongsa