ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

หญิง 23 คน ชาย 16 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31519 ด.ช. ชยานนท์ แสงงาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31520 ด.ช. ชริญกร เดิมทำรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31521 ด.ช. ณัฐนันท์ เรียนรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31522 ด.ช. ณัฐวุฒิ ยอดสะเทิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31523 ด.ช. ทัณฑธร ภูมิศรีจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31524 ด.ช. ธีรวัฒน์ บุญเฮ้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31525 ด.ช. นนทชัย โพนเมืองหล้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31526 ด.ช. นราวิทย์ ปาสาใน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31527 ด.ช. พิชชากร ปัดตังโม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31528 ด.ช. ภัทรพล เพชรแสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31529 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปัตตายะสังข์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31530 ด.ช. รังสินันต์ุ สามสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31531 ด.ช. รัชพล สีเขียว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31532 ด.ช. เรืองศักดิ์ สืบขุนทด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31533 ด.ช. วิโรจน์ คำสุพรม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31534 ด.ช. วิวัฒน์ชัย ทองจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31535 ด.ญ. กัญญานัฐ พรมนนท์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31536 ด.ญ. กัลยทรรศน์ พวงเพชร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31537 ด.ญ. จิรพร บุ้งทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31538 ด.ญ. ชุติมา เคนสุวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31539 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ เบญจมาศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31540 ด.ญ. ณัฐชา ภูมิคอนขัน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31541 ด.ญ. ธนัญชนก ประโพธิ์ชนัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31542 ด.ญ. นันทนัช ทันชม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31543 ด.ญ. นุชิตา กมุททรง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31544 ด.ญ. บัณฑิตา ตะวัน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31545 ด.ญ. บัวตอง เนตรสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31546 ด.ญ. บุญนิตา พรมศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31547 ด.ญ. ประภัสสร ฝ่ายเทศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31548 ด.ญ. พรพิมล ช่วยรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31549 ด.ญ. พิชญธิดา จันทรเทศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31550 ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ ลีปอพาน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31551 ด.ญ. รชาวดี แสงสว่าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31552 ด.ญ. รัญธิตา แสนเวียง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31553 ด.ญ. วันวิสา คำภูบาล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31554 ด.ญ. วารินทร์ สาสีลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31555 ด.ญ. วิชญาดา จันน้ำสร้าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31556 ด.ญ. ศิริรัตน์ คำลัยวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31557 ด.ญ. เอลียาห์ ภูมิศรีจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***