ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

หญิง 23 คน ชาย 16 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 517

ครูที่ปรึกษา : นายนิยม ปะสาวะนัง, น.ส.นันท์นภัส คำทองสุข


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30846 ด.ช. เจตนิพัฒน์ คันธภูมิ MasterChetniphat  Khanthaphum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30847 ด.ช. ชนะพล กล้าหาญ MasterChanaphon  Klahan
3 ปกติ 30848 ด.ช. ณัฏฐากร การะกาวัง MasterNattakorn  Karakawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ย้าย 30849 ด.ช. ทฤษฏี ศรีเชียงสา MasterTidsadee  Srichiangsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ย้าย 30850 ด.ช. ทีรพล เพ็งสุวรรณ MasterTeeraphol  Pengsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30851 ด.ช. ธนพัฒน์ ทับละ MasterThanaphat  Thapla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30852 ด.ช. ธีรภัทร นนทะสี MasterThiraphat  Nonthasi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30853 ด.ช. นาวิก ศิริผลหลาย MasterNawik  Siriphollai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30854 ด.ช. ปรเมษฐ์ การะวิโก MasterPoramet  Karawik0 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30855 ด.ช. ลัทธชัย โพธิ์แสงดา MasterLatthachai  Phosaengda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30856 ด.ช. วิชานนท์ สมีพันธ์ MasterWichanon  Sameephan
12 ปกติ 30857 ด.ช. วิวรรธน์ ชุมจันทร์ MasterWiwart  Chumjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30858 ด.ช. ศิวัช สอนทองคำ MasterSIWACH  SONTHONGKHAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30859 ด.ช. สุรกานต์ บุญประกอบ MasterSurakan  Boonprakob
15 ปกติ 30860 ด.ช. หนึ่ง มั่นหมาย MasterNueng  Manmai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30861 ด.ช. อนุชิต เพียงลาดไหล MasterAnuchit  Plangladlal *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30862 ด.ช. อานัตพล สูงนอก MasterArnattaphol  Songnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31205 ด.ช. วายุ ราชาภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30863 ด.ญ. กนกกร วงศ์วิเศษ MasterKanokkron  Wongvises
20 ปกติ 30864 ด.ญ. กฤติมา ไกรงาม MissKittima  Kaingam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30865 ด.ญ. กัญญาภัค ไกรโสม MissKanyaphak  Kraisom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30866 ด.ญ. กัณญารัตน์ นามบุญตรี MissKanyarat  Namboontree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30867 ด.ญ. ชญาภา บุญไชย MissChayapa  Bunchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30868 ด.ญ. ฐิติมา แว่นจันลา MissTitima  Wanchanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30869 ด.ญ. ณัชชา พรมคำน้อย MissNatcha  Promkhamnoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30870 ด.ญ. ณัฎฐนิฐ นะราช Miss.Nattanid  Narach
27 ปกติ 30871 ด.ญ. ณัฐชทิมา กวัติภา MissNatchatima  Kwatipha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30872 ด.ญ. ตะวันฉาย จันวงษา Miss.Tawanchay  Janwongsa
29 ปกติ 30873 ด.ญ. ทิพากร พงษ์อินทร์วงค์ MissThipakorn  Phongainwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30874 ด.ญ. ธนพร จันทจร MissThanapron  Jantaorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30875 ด.ญ. ธนภรณ์ วิทักษบุตร MissThanaphon  Withaksabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30876 ด.ญ. นัจภัค พลภูเมือง Miss.Natjaphak  Pholpoomuang
33 ปกติ 30877 ด.ญ. นันธพร ด้านเนาลา MissNantapron  Dannaola *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30878 ด.ญ. นิชา ศรีไศล MissNicha  Srisalai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30879 ด.ญ. มนต์นภา ศรีโพทา Miss.Mon  napa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30880 ด.ญ. มาริษา อะยางรัมย์ Miss.Marisa  Ayangram
37 ปกติ 30881 ด.ญ. วรัชญา พลจารย์ Miss.Waratchaya  Phonchan
38 ปกติ 30882 ด.ญ. ศศิกาญ สิงห์คำ MissSasikan  Singkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30883 ด.ญ. อารียา สุขประเสริฐ MissAreeya  Sukprasoet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31193 ด.ญ. สุพัชฎาภรณ์ ศรีเทศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31196 ด.ญ. ณัฐวดี ธารงาม MissNastavadee  Thanngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***