ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

หญิง 22 คน ชาย 17 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31636 ด.ช. กิตติศักดิ์ จันทะบุดดา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31637 ด.ช. ชินวุฒิ ปักกาเวสูง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31638 ด.ช. ณฐพงศ์ อบเชย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31639 ด.ช. ณัฐภัทร ช่างหล่อ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31640 ด.ช. ทนากร คงทน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31641 ด.ช. ธนภูมิ หาญชนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31642 ด.ช. พันกร สารกาล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31643 ด.ช. พีรณัฐ ศรีโสภา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31644 ด.ช. ภาคิน ผาใต้    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31645 ด.ช. ยศธนะ พิระภาค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31646 ด.ช. รชต ศรีสุวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31647 ด.ช. รัฐศาสตร์ ลุนทองทา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31648 ด.ช. วัชรกานต์ ลาคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31649 ด.ช. ศุภกร พระมะโส    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31650 ด.ช. ศุภกรณ์ สมบูรณ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31651 ด.ช. ศุภเศกษ์ ชิมรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31652 ด.ช. สิทธิกร แพงสร้อยน้อย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31653 ด.ญ. กานต์สิริ ปิตาทาโย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31654 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ สร้อยโชติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31655 ด.ญ. ณัชชานันท์ พิมพ์สุวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31656 ด.ญ. ณัฐนันท์ งอกศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31657 ด.ญ. ดวงกมล ศรีณรงค์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31658 ด.ญ. ทัศนีย์ เศษสุวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31659 ด.ญ. ธนัชชา ศรีสุยนต์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31660 ด.ญ. ธนิดา เอื้อนไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31661 ด.ญ. นริศรา จำปาทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31662 ด.ญ. บัณฑิตา กองมณี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31663 ด.ญ. บุญญาภา ศรีภูมมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31664 ด.ญ. ปริชญา ลางคำทูล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31665 ด.ญ. ภัทรมน เนตรหาญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31666 ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ นะราวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31667 ด.ญ. วิชญาดา แข็งขยัน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31668 ด.ญ. วิภารัตน์ แก้วบุดดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31669 ด.ญ. ศศิประภา ประกอบใจ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31670 ด.ญ. ศศิลดา พลอยสกุล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31671 ด.ญ. ศิรประภา อามาตย์เสนา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31672 ด.ญ. ศิริรัตน์ แก้วสีไว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31673 ด.ญ. สุภาวี นิลจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31674 ด.ญ. อัจจิมา มะลิเลิศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***