ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

หญิง 20 คน ชาย 18 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม : 514

ครูที่ปรึกษา : นายพิทักษ์ชัย พวงพันธ์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30734 ด.ช. กันย์ณภัทร เอี่ยมใส Masterkannaphat  aimsai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30735 ด.ช. ชนเทพ ใหญ่รัมย์ Masterchanathep  yairam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30736 ด.ช. ชีรณัฐ สว่างผุย MasterCneeranat  Sawanqpni
4 ปกติ 30737 ด.ช. ณัฎฐพล แก้วดี MasterNattaphol  Kaewdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30738 ด.ช. ทัตเทพ แสงโพธิ์ดา MasterThatthep  Changphoda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30739 ด.ช. ธนาวินท์ จามจุรีย์ MasterTanawin  Jamjuree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30740 ด.ช. ธีระภาพ พีเกาะ MasterTeeraphap  Peeko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30741 ด.ช. นวมินทร์ พิมสะเกศ MasterNawamin  Pimsaket *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30742 ด.ช. ปวริศร์ สำราญดี MasterPawarit  Samrandee
10 ปกติ 30743 ด.ช. ปุณณวิช ตรีวิเศษ MasterPhunnawich  Treewises *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30744 ด.ช. ภาณุพงศ์ แก้วกาเหรียญ MasterPanuphong  Kaewkarian *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30745 ด.ช. โยธิน เคียนพรมราช MasterYotin  Kianpromrach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30746 ด.ช. รัฐภูมิ มูลวงษ์ MasterRattaphum  Moolwong
14 ปกติ 30747 ด.ช. วงศธร ลายโถ MasterWongsathorn  Laitho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30748 ด.ช. วีรภัทร ยางงาม MasterWeeraphat  Yangngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30749 ด.ช. ศักดา ชำนิจ MasterSakda  Chamnij
17 ปกติ 30750 ด.ช. อภิชัย เที่ยงผดุง MasterAphichai  Tiangphadung
18 ปกติ 31192 ด.ช. อาทิตย์ ชุมจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30751 ด.ญ. กนกพร สอนบุญชู MissKanokpron  Sonboonchu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30752 ด.ญ. กนกวรรณ บุญตาแสง MissKanokwan  Buntasaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30753 ด.ญ. กมลลักษณ์ ห่อไธสง Miss.Kamollack  Hothaisong
22 ปกติ 30754 ด.ญ. กัญญาพัชร ยิ่งเสมอ Miss.Kanyapat  Yingsamer
23 ปกติ 30755 ด.ญ. ขวัญจิรา สิงห์สุโต Miss.Kwanjira  Singsuto
24 ปกติ 30756 ด.ญ. ขัตติยา โพธิบุตร MasterKhuttiya  Photibut
25 ปกติ 30757 ด.ญ. ฐิติมา กลมไธสง Miss.Thitima  Klomthaisong
26 ปกติ 30758 ด.ญ. ณัชชา ปินะเก Miss.Natcha  Pinake
27 ปกติ 30759 ด.ญ. นภัสสร เขาไตร Miss.Napassorn  khotai
28 ปกติ 30760 ด.ญ. นันทิยา อุปัชฌาย์ MissNanthiya  Auppatcha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30761 ด.ญ. ปรีชญา ปินะโต Miss.Prichaya  Pinato
30 ปกติ 30762 ด.ญ. พลอยรัตน์ ลีหล้าน้อย Miss.Ploirat  Leelanoi
31 ปกติ 30763 ด.ญ. พิชญา ประภาษา Miss.Pitchaya  prapasa
32 ปกติ 30764 ด.ญ. รุ่งนภา อิ่นสา MissRungnapa  Insa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30765 ด.ญ. รุจิรัตน์ กะตะศิลา Miss.Rujirat  katasila
34 ปกติ 30766 ด.ญ. วณิชชา จันทร์นวล MissWanichcha  Jannoul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30767 ด.ญ. วนิดา นุชแก้ว MissWanida  Nuchkeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30768 ด.ญ. วารุพรรณ จันทรา Miss.Waruphan  Jantra
37 ปกติ 30769 ด.ญ. ศศิประภา ศรีสุวรรณ์ MasterSasiprapa  Srisuwan
38 ปกติ 30770 ด.ญ. อรจิรา พรมวงค์ Miss.Onjira  promwong