ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

หญิง 22 คน ชาย 17 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31558 ด.ช. กิตติพงศ์ วังหอม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31559 ด.ช. ณัฐชานนท์ เพชรแสนค่า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31560 ด.ช. ณัฐภูมิ ทรายคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31561 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ พันโอดเปี้ย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31562 ด.ช. เด็กชายภูตะวัน แก้วสังข์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31563 ด.ช. ธนพล สอนครบุรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31564 ด.ช. ธนวุฒิ ชินคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31565 ด.ช. ปกป้อง พั่วพันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31566 ด.ช. พงศธร ภารจ่า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31567 ด.ช. พิชยเทพ ปาจัด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31568 ด.ช. ภูวฤทธิ์ งามมีศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31569 ด.ช. รชตะ ตรีสอน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31570 ด.ช. รัฐภูมิ คำใต้    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31571 ด.ช. วรพล อนุเวช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31572 ด.ช. ศุภวิชญ์ สีเกี๋ยง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31573 ด.ช. สรยุทธ ทองสุทธิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31574 ด.ช. อภิวัฒน์ คำเลิศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31575 ด.ญ. กรกมล ปรุงเปี่ยม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31576 ด.ญ. ชุติกาญจน์ พินิจ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31577 ด.ญ. ญานิศา เสนาสังข์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31578 ด.ญ. ณัฐธิดา ปิติทะโน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31579 ด.ญ. ดวงหทัย อุประ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31580 ด.ญ. นภัสสร แหล่งสนาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31581 ด.ญ. นริศรา จันทะโยธา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31582 ด.ญ. บุณยวีร์ ชื่นอารมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31583 ด.ญ. ปณภัทร เทพสาร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31584 ด.ญ. ปพินทิพย์ เกษี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31585 ด.ญ. ปริยนุช ยอดแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31586 ด.ญ. พรธีรา ภูสุวรรณ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31587 ด.ญ. พัชริดา ล้อดงบัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31588 ด.ญ. ภัทรวดี ลาหนองแคน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31589 ด.ญ. เยาวลักษณ์ สุขวานิชย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31590 ด.ญ. ลักษมี บุญมี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31591 ด.ญ. วนิดา ปิยะกาโส    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31592 ด.ญ. วิชญาดา งามสพรั่ง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31593 ด.ญ. ศศิวิมล พูลวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31594 ด.ญ. ศิกมล มากรัตน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31595 ด.ญ. อวิกา แม้นสุรา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31596 ด.ญ. อัฐภิญญา นะราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***