ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

หญิง 19 คน ชาย 17 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 516

ครูที่ปรึกษา : นายวิทยา ยันรัมย์, นายโกมล ทมงาม


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30808 ด.ช. กฤษณกันต์ จันทร์พรม MasterKitsanakan  Janprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30809 ด.ช. คุณากร โจรสา MasterKhunakorn  Jorasa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30810 ด.ช. ชฎาธร พิมพิลา MasterChadaphon  Pimila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30811 ด.ช. ชัยนันท์ ชัยอินทร์ศูนย์ MasterChaiyanan  Chaiainsun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30812 ด.ช. ณัฐภัทร คังดงเค็ง MasterNattaphat  Kangdongkeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30813 ด.ช. ธนภัทร สุดาปัน MasterThanaphat  Sudapan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30814 ด.ช. ปกรณ์ คุณารักษ์ MasterPakorn  Khunarak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30815 ด.ช. ป้องเกียรติ พรเวียง MasterPongkiart  Pronweang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30816 ด.ช. ปานเทพ จือศานติ MasterPanthep  Juesanti *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30817 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ มณีลํ้า MasterPhongsawat  Maneelam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30818 ด.ช. พิชญุตม์ ภาสนิท MasterPitchayut   Pasanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30819 ด.ช. ภาคิน รำมะนา MasterPakin  Rammana
13 ปกติ 30820 ด.ช. ภานุเดช แสงแก้ว MasterPhanudech  Seangkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30821 ด.ช. รัญธีร์ภัทร์ ภิรมย์ศิริกูล MasterRunteephat  Piromsirikul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30822 ด.ช. วรากร รวมฤทธิ์ MasterWarakorn  Ruamrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30823 ด.ช. วีรภัทร เเซ่เต็ง MasterMaster Weeraphat  Saeteng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30824 ด.ช. สุวัฒน์ เคนจันทา MasterSuwat  Khenchantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30825 ด.ญ. กัญญาภัค บุตรบุญตอม MissKanyaphak   Butbuntom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30826 ด.ญ. กุลลดา ไชยแสนสร้อย MissKunlada  Chaisaensoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30827 ด.ญ. เกวลิน เอ้นแคน MissKewalin  Aenkaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30828 ด.ญ. ขวัญจิรา ศรีสุวรรณ์ MissKwanjira  Srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30829 ด.ญ. คีตภัทร นามวิชัย Miss.Khitaphat  Namwichai
23 ปกติ 30830 ด.ญ. จิราพร บุญเย็น MissMiss  Jiraporn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30831 ด.ญ. ญานิน ศรีทอง MissYanin   Srithong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30832 ด.ญ. ตรียวดี บุราณรมย์ MissTreeyawadee  Buranrom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30833 ด.ญ. ธนิษฐา สอนวงษ์แก้ว MissThanittha  Sonuaongkaeo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30834 ด.ญ. ปาณิสรา นานรัมย์ MissPanisar  Nanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30835 ด.ญ. ปิยะดา เทพสาร MissPiyada   Thepsarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30836 ด.ญ. เฟดเดอร์ริก้า ศรีสุวรรณ Miss.Fedderika   Srisuwarn
30 ปกติ 30837 ด.ญ. ภัทรธิดา พิมพ์ศักดิ์ MissPhattaratida  Phimsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30838 ด.ญ. มีนา สร้อยจิตร MissMeena  Soijit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30839 ด.ญ. วรา ประวันโน MissWara  Prawanno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ย้าย 30840 ด.ญ. วราทิพย์ เพริดพราว Miss.Warathip  Proedpraw
34 ย้าย 30841 ด.ญ. วราภรณ์ อัมวรรณ MissMiss  Waraphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30842 ด.ญ. ศศิประภา เพชรแสนค่า Miss.Sasiprapha  Phetsaenka
36 ปกติ 30843 ด.ญ. สาศิณีย์ นราวงษ์ MissSasinee  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30844 ด.ญ. อริญชยา ปัตตังถาโต MissArinchaya  Pattangthato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30845 ด.ญ. อุษญา อินแป้น MissUsaya  Inpaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***