ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

หญิง 25 คน ชาย 15 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 526

ครูที่ปรึกษา : น.ส.วิภารัตน์ ปาธิสัตย์, น.ส.ประภัสรา ดงจารย์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30924 ด.ช. กวินภพ หงษา MasterKawinphop  Hongsa
2 ปกติ 30925 ด.ช. จิรายุ มุละสิวะ MasterJiaryu  Mulradiwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30926 ด.ช. ชัยชนะ ชูเพ็ง MasterChaichana  Chupeng
4 ปกติ 30927 ด.ช. ธนวินท์ รักษา MasterThanawin  Raksa
5 ปกติ 30928 ด.ช. ธีรภัทร สุวรรณ์ MasterTeeraphat  Suwan
6 ปกติ 30929 ด.ช. นิชคุณ สิงห์มาดา MasterNichakhun  Singmada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30930 ด.ช. ปรัตถกร ฝ่ายเทศ MasterParattakorn   faitast
8 ปกติ 30931 ด.ช. ปริญญา ทวยทา MasterParinya  Tualta
9 ปกติ 30932 ด.ช. ปิยะชาติ โพธิ์สุรินทร์ MasterPiyachart  Phosurin
10 ปกติ 30933 ด.ช. ยศพันธ์ หวานเส Master Yotsaphan  Wanse *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30934 ด.ช. รัฐภูมิ คำหล้าแก้ว MasterRatthaphum  Khamlakaeo
12 ปกติ 30935 ด.ช. ศุภกิตติ์ ลอดสุโข MasterSupakit  LodSukho
13 ปกติ 30936 ด.ช. สิรวิชญ์ อภิรักษ์ MasterSirawlch  Aphiruck *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30937 ด.ช. อนุชา แว่นจันลา MasterAnucha  Waenjanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30938 ด.ช. อภิชิต อันนาคะ MasterAphichit  Annaka
16 ปกติ 30939 ด.ญ. กชกร ทิพย์อาสน์ Misskotchakorn  Tip-At *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30940 ด.ญ. กัญญาณัฐ ศรีคำ Miss.Kanyanat  Srikham
18 ปกติ 30941 ด.ญ. กาญจนา บุญใหญ่ Miss.Kanjana  Boonyai
19 ปกติ 30942 ด.ญ. ขนิษฐา ฉิมเพ็ง Miss.Khnistha   Chimphing
20 ปกติ 30943 ด.ญ. จันทนิภา เคหะฐาน Miss.Jantanipa  Kehathan
21 ปกติ 30944 ด.ญ. ชลิดา บุญโสดากร MissChalida  Bunsodakon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30945 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ลีทองดี Miss.Chawanrat  Lee Thongdee
23 ปกติ 30946 ด.ญ. ณัชกานต์ พูลวงษ์ Miss.Natchakan  Phulwong
24 ปกติ 30947 ด.ญ. ณัฎฐณิชา บัวรัตน์ Miss.Natthaniha  Buarat
25 ปกติ 30948 ด.ญ. เทวิการ์ หอมทอง MissTawika  Homthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30949 ด.ญ. ธันยพร โพธิ์ขาว Miss.Thanyaporn  Phokao
27 ปกติ 30950 ด.ญ. เปรมมิการ์ คมจอหอ Miss.Prammika  Khomjoho
28 ปกติ 30951 ด.ญ. พนิดา โพธ์บุตร Miss.Phanida  Phobut
29 ปกติ 30952 ด.ญ. พัชรพร รัตนศรี Miss.Phatcharaphon  Rattanasi
30 ปกติ 30953 ด.ญ. รัญจ์นภัส พลพวก Miss.Rannaphat  Pholphuak
31 ปกติ 30954 ด.ญ. วริศรา พลเสนา Miss.Warisara  Phonsena
32 ปกติ 30955 ด.ญ. วริศรา รุ่งนิยม Miss.Warisara   Rungniyom
33 ปกติ 30956 ด.ญ. วัชราภรณ์ แสนมี Miss.Wacharaporn  sanmee
34 ปกติ 30957 ด.ญ. ศิริวิภา พาสนิท Miss.siriwipa  Pasanit
35 ปกติ 30958 ด.ญ. สมัชญา ประสานศักดิ์ Miss.Samatchaya  Prasansak
36 ปกติ 30959 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พิมตะโหนด MissSupitcha  Pimtanod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30960 ด.ญ. สุภาวดี ไกรกิจราษฎร์ MissSupawadee   Kraikijrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30961 ด.ญ. อาริษา มหาสาโร Miss.Arisa  Mahasaro
39 ปกติ 30962 ด.ญ. อารีรดา ผ่าเผย MasterAreerada  Phaphoei
40 ปกติ 30963 ด.ญ. เอมฤดี จันทร์นันต์ Miss.Aemruedee   Jannan