ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31439 ด.ช. กมลภพ สีสมเพช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31440 ด.ช. กรวิชญ์ สถิตพงษา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31441 ด.ช. กลองลักษณ์ เศรษฐ์วุฒิกรณ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31442 ด.ช. จตุพร ทับวิเศษ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31443 ด.ช. เจษฎา ศรีสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31444 ด.ช. ญาณาธิป ทองจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31445 ด.ช. ทรนง กองหนองฮู    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31446 ด.ช. ธนพล มิโนทานัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31447 ด.ช. ธิรภัทร โพธิทา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31448 ด.ช. บุรินทร์ สุทินรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31449 ด.ช. พงศธร อันทราศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31450 ด.ช. พลวรรธน์ อภิรักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31451 ด.ช. ภูบดี พิภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31452 ด.ช. วาทิศ บรรภาษี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31453 ด.ช. สะเก็ดดาว ศิริเวช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31454 ด.ช. สุธินันท์ อรรถโยโค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31455 ด.ช. เอรวัฒน์ อินทรเรศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31456 ด.ญ. กชพร เนตะคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31457 ด.ญ. กรภัค อินธิพันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31458 ด.ญ. กานต์ธีรา อันทะลัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31459 ด.ญ. จิรภิญญา ปัญญาละ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31460 ด.ญ. จิรัฐติกาล ทอนโพธิ์แก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31461 ด.ญ. ชญาฎา ธรรมหนองพอก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31462 ด.ญ. ชิณวัตรา สีแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31463 ด.ญ. ณัฎฐ์พัชร ปานน้อย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31464 ด.ญ. ตรีนุช สุระภีร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31465 ด.ญ. นริศรา สังเสวี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31466 ด.ญ. พรนิภา ปานไธสงค์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31467 ด.ญ. พัชรดา พันธ์หนองหว้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31468 ด.ญ. พัชรอาภา บุญช่วย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31469 ด.ญ. พิชญาพร ทองสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31470 ด.ญ. พีรภาว์ สุภากรณ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31471 ด.ญ. พีรยา เพชรแสนค่า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31472 ด.ญ. ภัณฑิรา แพงพันตอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31473 ด.ญ. วาสนา ดีมาก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31474 ด.ญ. สุทธิดา สิทธานนท์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31475 ด.ญ. สุวรรณพา ลุนทองทา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31476 ด.ญ. สุวรรณา มุลศรีสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31477 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ศรีบุตรศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31478 ด.ญ. อรุโณทัย เพียงจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***