ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

หญิง 25 คน ชาย 15 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 526

ครูที่ปรึกษา : น.ส.วิภารัตน์ ปาธิสัตย์, น.ส.ประภัสรา ดงจารย์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30924 ด.ช. กวินภพ หงษา MasterKawinphop  Hongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30925 ด.ช. จิรายุ มุละสิวะ MasterJiaryu  Mulradiwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30926 ด.ช. ชัยชนะ ชูเพ็ง MasterChaichana  Chupeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30927 ด.ช. ธนวินท์ รักษา MasterThanawin  Raksa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30928 ด.ช. ธีรภัทร สุวรรณ์ MasterTeeraphat  Suwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30929 ด.ช. นิชคุณ สิงห์มาดา MasterNichakhun  Singmada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30930 ด.ช. ปรัตถกร ฝ่ายเทศ MasterParattakorn   faitast *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30931 ด.ช. ปริญญา ทวยทา MasterParinya  Tualta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30932 ด.ช. ปิยะชาติ โพธิ์สุรินทร์ MasterPiyachart  Phosurin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30933 ด.ช. ยศพันธ์ หวานเส Master Yotsaphan  Wanse *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30934 ด.ช. รัฐภูมิ คำหล้าแก้ว MasterRatthaphum  Khamlakaeo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30935 ด.ช. ศุภกิตติ์ ลอดสุโข MasterSupakit  LodSukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30936 ด.ช. สิรวิชญ์ อภิรักษ์ MasterSirawlch  Aphiruck *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30937 ด.ช. อนุชา แว่นจันลา MasterAnucha  Waenjanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30938 ด.ช. อภิชิต อันนาคะ MasterAphichit  Annaka
16 ปกติ 30939 ด.ญ. กชกร ทิพย์อาสน์ Misskotchakorn  Tip-At *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30940 ด.ญ. กัญญาณัฐ ศรีคำ Miss.Kanyanat  Srikham
18 ปกติ 30941 ด.ญ. กาญจนา บุญใหญ่ Miss.Kanjana  Boonyai
19 ปกติ 30942 ด.ญ. ขนิษฐา ฉิมเพ็ง MissKhnistha   Chimphing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30943 ด.ญ. จันทนิภา เคหะฐาน MissJantanipa  Kehathan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30944 ด.ญ. ชลิดา บุญโสดากร MissChalida  Bunsodakon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30945 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ลีทองดี Miss.Chawanrat  Lee Thongdee
23 ปกติ 30946 ด.ญ. ณัชกานต์ พูลวงษ์ Miss.Natchakan  Phulwong
24 ปกติ 30947 ด.ญ. ณัฎฐณิชา บัวรัตน์ MissNatthaniha  Buarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30948 ด.ญ. เทวิการ์ หอมทอง MissTawika  Homthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30949 ด.ญ. ธันยพร โพธิ์ขาว MissThanyaporn  Phokao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30950 ด.ญ. เปรมมิการ์ คมจอหอ Miss.Prammika  Khomjoho
28 ปกติ 30951 ด.ญ. พนิดา โพธ์บุตร MissPhanida  Phobut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30952 ด.ญ. พัชรพร รัตนศรี Miss.Phatcharaphon  Rattanasi
30 ปกติ 30953 ด.ญ. รัญจ์นภัส พลพวก MissRannaphat  Pholphuak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30954 ด.ญ. วริศรา พลเสนา Miss.Warisara  Phonsena
32 ปกติ 30955 ด.ญ. วริศรา รุ่งนิยม MissWarisara   Rungniyom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30956 ด.ญ. วัชราภรณ์ แสนมี MissWacharaporn  sanmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30957 ด.ญ. ศิริวิภา พาสนิท Misssiriwipa  Pasanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30958 ด.ญ. สมัชญา ประสานศักดิ์ MissSamatchaya  Prasansak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30959 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พิมตะโหนด MissSupitcha  Pimtanod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30960 ด.ญ. สุภาวดี ไกรกิจราษฎร์ MissSupawadee   Kraikijrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30961 ด.ญ. อาริษา มหาสาโร Miss.Arisa  Mahasaro
39 ปกติ 30962 ด.ญ. อารีรดา ผ่าเผย MasterAreerada  Phaphoei
40 ปกติ 30963 ด.ญ. เอมฤดี จันทร์นันต์ MissAemruedee   Jannan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***