ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31399 ด.ช. กฤตนัน เอี่ยมรอด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31400 ด.ช. กฤษณพงษ์ ชินชงจู    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31401 ด.ช. ชิติพัฒน์ พรมขันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31402 ด.ช. ณพ ศรีสมศักดิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31403 ด.ช. ณัฐชนน ไขอ่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31404 ด.ช. ดนัยเดช จัณรา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31405 ด.ช. ดลณภรณ์ ศรีพุทโธ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31406 ด.ช. ตรีเนตร การิโก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31407 ด.ช. บวรทัต ปิดตังถาเน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31408 ด.ช. พงษ์อนันต์ หาญคำวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31409 ด.ช. พิทวัส สังสีแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31410 ด.ช. พีรพัฒน์ พาสีทำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31411 ด.ช. ยศวีย์ แก้วดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31412 ด.ช. รัชตะวาธิน อินต๊ะตาน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31413 ด.ช. วงศกร พูลวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31414 ด.ช. วิญญูชน คุ้มสุวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31415 ด.ช. ศิริวัฒน์ ทับทิมกลาง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31416 ด.ญ. กมลลักษณ์ บัวทิพย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31417 ด.ญ. กาญจนา ภักดิ์ดร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31418 ด.ญ. ขวัญพิชชา ปาสาจัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31419 ด.ญ. ชไมพร ทันบุญมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31420 ด.ญ. ชุดาภรณ์ ชุมพลพันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31421 ด.ญ. ฐิญาพร เกี้ยมแสนเมือง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31422 ด.ญ. ณัฐนรี รักษา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31423 ด.ญ. ณิชชานันท์ ภูสะเทือน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31424 ด.ญ. นรากร ไชยสงคราม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31425 ด.ญ. ปวีณา ยางนามอินทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31426 ด.ญ. ปุณยวีร์ ศรีจำนงค์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31427 ด.ญ. พชิรา สุคำภา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31428 ด.ญ. รวิสรา จงวัชรชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31429 ด.ญ. วรรณวิสาข์ ข่าทิพย์พาที    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31430 ด.ญ. วรัญญา ยังจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31431 ด.ญ. วารินทร์ญา พิณพงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31432 ด.ญ. วิภาวรรณ สว่างจิตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31433 ด.ญ. ศิริขวัญ เสมบุญหล่อ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31434 ด.ญ. สิริภานันท์ เพ็งจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31435 ด.ญ. สุกฤตา ทวีนัน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31436 ด.ญ. สุจิตรา ทองดีน้อย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31437 ด.ญ. สุภาวิตา แสนมี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31438 ด.ญ. อุรัสยา วังเวียง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***