ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 527

ครูที่ปรึกษา : นายวิโรจน์ จันทร์พุดซา, น.ส.ยิ่งลักษณ์ อรรถโยโค


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30964 ด.ช. กฤติเดช ผิวเงิน MasterKrittidech  Phiwngoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30965 ด.ช. คุณากร โมสืบแสน MasterKhunakon  Mosuebsan
3 ปกติ 30966 ด.ช. ณัฐวุติ ปอศิริ MasterNatthawut  Posiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30967 ด.ช. ด.ช.วิธวินท์ ศรีสวัสดิ์ MasterMaster  Vidthawin
5 ปกติ 30968 ด.ช. ธนกฤต คำเปลว MasterThanakit  Khampiew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30969 ด.ช. ธนกฤต ฝ่ายเทศ MasterTanakrit   Faitas
7 ปกติ 30970 ด.ช. ธนวัฒน์ โยธาทูล MasterMaster  Tanawat
8 ปกติ 30971 ด.ช. ธรรมรัตน์ ระดาบุตร MasterThammarat   Radabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30972 ด.ช. นราวิชณ์ พลมีศักดิ์ MasterNarawich  Pholmeesak
10 ปกติ 30973 ด.ช. พงษ์พิสุทธิ์ พลเพ็ง MasterPhongpisut  Pholpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30974 ด.ช. ภาณุพงศ์ กลับสุข MasterPanuphong   Klabsook
12 ปกติ 30975 ด.ช. ยิ่งยศ สงศิริ MasterYingyot  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30976 ด.ช. รัชชานนท์ บินไธสง MasterRatchanon  Binthaisong
14 ปกติ 30977 ด.ช. วัฒนชัย ประหาวงษ์ MasterWattanachai  Wattanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30978 ด.ช. สุรชัย พวงเพชร MasterSurachai  Puangphet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30979 ด.ช. อชิรวุฒิ อระบุตร MasterAchirawut  Arabut
17 ปกติ 30980 ด.ช. เอื้ออังกูร รังสังข์ MasterAueaaungkru  Rangsang
18 ปกติ 30981 ด.ญ. กัญญ์ณัชชา อานไธสง MissKunnatcha  AnTaiSong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30982 ด.ญ. กันตน์ณพรัช สิทธิธัญญกิจ MissKannaparat​  Sitthithanyakit​ *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30983 ด.ญ. กันยารัตน์ แสนลาด Miss.KunYarat  Saenlad
21 ปกติ 30984 ด.ญ. เกวรินทร์ ดุระยับ Miss.Kawarin  Duryub
22 ปกติ 30985 ด.ญ. ชาลินี ใหญ่ผา MissChalinee  Yaipha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30986 ด.ญ. ณัฐทิวา บัณฑิต Miss.Nattiwa  Bundit
24 ปกติ 30987 ด.ญ. ธนัชชา แก้วประทุม MissThanatcha   kaewprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30988 ด.ญ. ธัญพิชชา แดงสี Miss.Thanpichcha  Daengsee
26 ปกติ 30989 ด.ญ. เบญจพร แก้วบุญเรือง Miss.Benjaporn   kaewboonruang
27 ปกติ 30990 ด.ญ. ปิ่นมณี บุญสนอง Miss. Pinmanee  Boonsanong
28 ปกติ 30991 ด.ญ. ปิยะฉัตร นาลา MissPiyachart  Nala *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30992 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์ศรีษะ MasterPhunyawee  Wongsrisa
30 ปกติ 30993 ด.ญ. พิณพ์ลภัส ปุริโสตะโย Miss.Pinlaphat  Purisotayo
31 ปกติ 30994 ด.ญ. แพรวพิชชา บุตรวิเศษ Miss.Praewpicha  Bootwiser
32 ปกติ 30995 ด.ญ. มนัสนันท์ บุตรเจริญ MasterManatsanan  Butcharoen
33 ปกติ 30996 ด.ญ. มรกต ชัยโยธา Miss.Morakot  Chaiyota
34 ปกติ 30997 ด.ญ. วริศรา สาเสนา MissWaritsara  Sasena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30998 ด.ญ. ศรันยา จ่าเลิศ MissSarunya  Jaloed *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30999 ด.ญ. ศิวสุดา แสงแก้ว Miss.Siwasuda  Saengkaew
37 ปกติ 31000 ด.ญ. สิรินดา บุญหมั่น Miss.sirinda  Boonmun
38 ปกติ 31001 ด.ญ. สุธิมา มุลศรีสุข Miss.Suthima  Mulsrisuk
39 ปกติ 31002 ด.ญ. อารียา คูคำ MissArreeya  Khuham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31003 ด.ญ. ไอยวริญญ์ ราชเครือ Miss.Aiwarin  Ratchakhruea