ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

หญิง 22 คน ชาย 18 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31279 ด.ช. กรวิชญ์ อทุมชาย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31280 ด.ช. กฤตธัช สีไลรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31281 ด.ช. เกียรติกร ภูมิพันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31282 ด.ช. ไกรวิชญ์ ธรรมรักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31283 ด.ช. ชัยศิริ บุญหมั่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31284 ด.ช. ณัฐกร แม้นสุรา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31285 ด.ช. เดชดนัย ศิริเบญจศีล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31286 ด.ช. นันทพัทธ์ มุ่งดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31287 ด.ช. นิพันธ์ เบ้าหัวดง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31288 ด.ช. ปรัชญากุล พญาวราปัญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31289 ด.ช. ปริญญา เขียวอุดสา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31290 ด.ช. ภัทรพงษ์ คงสิบ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31291 ด.ช. วีรภัทร ศักดิ์ศรีกลม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31292 ด.ช. ศุภณัฐ กะตะศิลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31293 ด.ช. สรภัศ เกษร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31294 ด.ช. สิรธีร์ การิโก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31295 ด.ช. สุวัฒชัย บุญปลูก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31296 ด.ช. อธิศ บุญถม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31297 ด.ญ. กรวรรณ สว่างเมฆ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31298 ด.ญ. กัญญมาศ เวียงสมุด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31299 ด.ญ. กัญญาณัฐ ปินะโต    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31300 ด.ญ. กัญญาภัค ปัญญา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31301 ด.ญ. กัณยกร กุหลาบ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31302 ด.ญ. จิรชยา พันธ์งาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31303 ด.ญ. ชฎารัตน์ แพไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31304 ด.ญ. ณัฐวศา สุวรรณกลาง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31305 ด.ญ. เทพสุดา หาญศึก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31306 ด.ญ. ธีรยา พลจารย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31307 ด.ญ. ปณัฏฎา ทีหัวช้าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31308 ด.ญ. ปทิตตา พินิจมนตรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31309 ด.ญ. ปุณยพร มนต์อรุณโรจน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31310 ด.ญ. ภัทรลดา สงแซม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31311 ด.ญ. ภัทรียา ดีปัญญา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31312 ด.ญ. วรัญญา สุขโน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31313 ด.ญ. วิรากานต์ พัดตังโม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31314 ด.ญ. สโรชา ใจอ่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31315 ด.ญ. สุธียิ์มา เทียมจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31316 ด.ญ. สุภัสสรา มูลพานิช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31317 ด.ญ. อภิษฎา ขุนพิทัก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31318 ด.ญ. อรจิรา ยอดสะเทิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***