ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 327

ครูที่ปรึกษา : นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์, น.ส.สุฑารัตน์ โพธิ์นาแค


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31084 ด.ช. ขจร ช่อรักษ์ MasterKhajorn  Chorrak
2 ปกติ 31085 ด.ช. ณเดช พันเข็มทอง MasterNadach   Pankemthong
3 ปกติ 31086 ด.ช. ณัฐดนัย จันทร์ขาว MasterNatdanai  Chankhao
4 ปกติ 31087 ด.ช. ตันติกร ทองดา MasterThantikorn  Thogda
5 ปกติ 31088 ด.ช. นัฐสิทธิ์ ภากิจรัตน์ MasterNattasit  Phakitrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31089 ด.ช. บรรณรต แพนลิ้นฟ้า MasterBannarot  Panlinfa
7 ปกติ 31090 ด.ช. ปรเมษฐ์ ศรีละออง MasterParamet  Srilaoong
8 ปกติ 31091 ด.ช. พยัฆภูมิ อุทปา MasterPHAYAKKHAPHUM  UTAPA
9 ปกติ 31092 ด.ช. พิชญุตม์ ศรีวรรณะ MasterPitchayut  Sriwanna
10 ปกติ 31093 ด.ช. ภัคอนันต์ ใจแสน MasterPakanan  Jaisan
11 ปกติ 31094 ด.ช. วรชิต ชัยสิทธิ์ Masterworachit  Chaisit
12 ปกติ 31095 ด.ช. วรพัฒน์ พรมศา MasterWoraphat   Promsa
13 ปกติ 31096 ด.ช. อภิวัฒน์ นาคมณี MasterApiwat  Nakmanee
14 ปกติ 31097 ด.ช. อานนท์ หอมหวล MasterArnon  Homhaul
15 ปกติ 31098 ด.ญ. กมลฉัตร นะลาหนองแวง Miss.Kamonchat  Nalanongwaeng
16 ปกติ 31099 ด.ญ. แก้วมณี กงใจ Miss.Keawmanee   Kongjai
17 ปกติ 31100 ด.ญ. ขวัญจิรา เทียกมูล Miss.Kwanjira  Thiakmul
18 ปกติ 31101 ด.ญ. จุฑามณี พุ่มสีดา Miss.Juthamanee  Phumsida
19 ปกติ 31102 ด.ญ. ณัฐธิดา สุตภักดี Miss.Nattida  sutpakdee
20 ปกติ 31103 ด.ญ. ธัญญาพัฒน์ เยรัมย์ MissTanyaphat  Yeram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31104 ด.ญ. ธันยพร โพจาทุม Miss.Thanyapron  Phojathum
22 ปกติ 31105 ด.ญ. นภัสสร ทองจันทร์ Miss.Naphatson  Thongjan
23 ปกติ 31106 ด.ญ. นรีนันท์ ศรีวรรณะ Miss.Nareenan  Sriwanna
24 ปกติ 31107 ด.ญ. นันท์นภัส นะราช Miss.Nannaphat  Narach
25 ปกติ 31108 ด.ญ. บัณฑิกา กระฐินเทศ Miss.Bantika   Kratintes
26 ปกติ 31109 ด.ญ. พิชญาพร จะระคร Miss.Pichayapron  Jarakhon
27 ปกติ 31110 ด.ญ. พิชญาพร ดีรักษา Miss.pichayapon  deerugsa
28 ปกติ 31111 ด.ญ. รมย์ธีรา บุรีรัตน์ Mr.Romtheera  Bureerat
29 ปกติ 31112 ด.ญ. วชิรญาณ์ วิริวัชช์ Miss.Wachiraya  Wiriwach
30 ปกติ 31113 ด.ญ. วรพิชชา ประวัตินภา MasterWoraphitcha  Prawatnapha
31 ปกติ 31114 ด.ญ. วริศรา กระลาม MasterWarisara   Kralam
32 ปกติ 31115 ด.ญ. วิชญาดา ปะโมทะโก Miss.Wichayada  Pamotako
33 ปกติ 31116 ด.ญ. ศศิกานต์ พงษ์พยัคฆ์ Miss.Sasikarn  Phongphayak
34 ปกติ 31117 ด.ญ. ศิริกัลยา ภูสะเทือน Miss.Sirikunya  Phusathuean
35 ปกติ 31118 ด.ญ. สหฤทัย ยางนามอินทร์ Miss.Saharuethai  Yangnamin
36 ปกติ 31119 ด.ญ. สุธินี กะตะศิลา Miss.Sutinee  Katasila
37 ปกติ 31120 ด.ญ. สุธิมนต์ เฉพาะตรง Miss.Suthimon  Chapaotong
38 ปกติ 31121 ด.ญ. สุธิมา ล้ำเลิศ Miss.Suthima  Lamlers
39 ปกติ 31122 ด.ญ. สุวภรณ์ พวงทอง Miss.Suwaphon  Poungthong
40 ปกติ 31123 ด.ญ. อภิญญา คำมุงคุณ MissApinya  Khammungkhun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***