ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

หญิง 21 คน ชาย 17 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม : 515

ครูที่ปรึกษา : สิบเอกฐิติพงษ์ ช่วยไธสง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30771 ด.ช. กิตตินันท์ สระบัว MasterKittinan  Srabua
2 ปกติ 30772 ด.ช. ฐานพัฒน์ อุดมพันธ์ MasterThanaphat  Audomphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30773 ด.ช. ณัฐกรณ์ เขียวอุดสา MasterNuttakorn  Green Udsa
4 ปกติ 30774 ด.ช. ณัฐชนน สุทธิประภา MasterNatchanon  Suttiprapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30775 ด.ช. ธนกฤต หินไธสง MasterTanaKrit  Hinthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30776 ด.ช. ธีรภัทร พวงนิล MasterTeeraphaf  Puangnin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30777 ด.ช. นธี มาตาเบ้า MasterNathi  Matabao
8 ปกติ 30778 ด.ช. นพรัตน์ นราวงษ์ MasterNopparat  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30779 ด.ช. ปวฤทธิ์ ชัชชยะ MasterPawarit  Chanchaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30780 ด.ช. ปัณณวัฒน์ พันสีเงิน MasterPannawat  Phansieng
11 ปกติ 30781 ด.ช. พามงคล พิมเสน MasterPamongkhol   Pimsen
12 ปกติ 30782 ด.ช. พิทวัส อ่อนสา MasterPhitthawat  Oonsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30783 ด.ช. ภูวดล วงษ์นอก MasterPhuwadol  Wongnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30784 ด.ช. มกรธวัช คำมูลตรี MasterMastreMakotntawat  Khammootree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30785 ด.ช. รัชชานนท์ ศรีสุวรรณ MasterRatchanon  Srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30786 ด.ช. เลิศพิสิฐ โพธิ์สาราช MasterLoesphisit  Phosarach
17 ปกติ 30787 ด.ช. วีรภัทร เกษมรักษ์ MasterWeeraphat  Kasemrak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30788 ด.ญ. กมลพร ศีรนวล MissKamonphon   Srinual *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30789 ด.ญ. กัลยากรณ์ กาลัยมะเณย์ MissKunlayakorn   Kalaimane *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30790 ด.ญ. ขวัญณัฐฤมล ผลชู Miss.Kwannatruemon  Pholchu
21 ปกติ 30791 ด.ญ. ชญานิศ เมืองเหนือ Misschayanis  mueangnuea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30792 ด.ญ. ฐิติกาน ถิ่นทับไทย MissThitikan  Thap Thai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30793 ด.ญ. ทยานันท์ นาโสม MissTayanan  Nasom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30794 ด.ญ. นารีรัตน์ ทรัพย์นพรัตน์ Miss.Nareerat  Sapnoppharat
25 ปกติ 30795 ด.ญ. นิภาพร จันทะศรี MissNipapron  Jantasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30796 ด.ญ. ปลิณี ผายเงิน Miss.Palini  Phaingoen
27 ปกติ 30797 ด.ญ. ปัญญดา ทองพลขวา Mr.Panyada  Thongpholkwa
28 ปกติ 30798 ด.ญ. ปัทมพร เกษกุล MissPattamamapron  Ketkul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30799 ด.ญ. ปาณิสรา ยานุวงค์ Miss.Panisara  Yanuwong
30 ปกติ 30800 ด.ญ. พิชญานิน บุญนำ MissPhichayanin   Boonnum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30801 ด.ญ. วลิกา สุขดงย่อ MissWalika  Sukdpngyo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30802 ด.ญ. วิชญาดา กิจนอก MissWichayada  Kijnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30803 ด.ญ. สุขคิชา จำปาสี MissSukkicha  Jumpasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30804 ด.ญ. สุนิสา มะลิลา MissSunisa  Malila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30805 ด.ญ. หฤทัย โคตรดี MissHaruethai  Khotdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30806 ด.ญ. อริสรา สุวรรณี MissArisara  Swannee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30807 ด.ญ. อัจฉรา อาจศรี MissAtchara  Atsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31185 ด.ญ. จิรัชญา บุตตาวงษ์ Miss.Chiratchayaa  Buttawong