ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

หญิง 22 คน ชาย 17 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31597 ด.ช. กฤษฎา วรรณวิจิตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31598 ด.ช. กิตติศักดิ์ สุขสำราญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31599 ด.ช. คุณานน แสนเสนา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31600 ด.ช. จิรายุ วงษ์ธรรม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31601 ด.ช. เจษฎา พะวัดทะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31602 ด.ช. ณฐกร จรรยา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31603 ด.ช. ณฐภัทร คำบัว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31604 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ สีสวย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31605 ด.ช. เดชาธร โพธิ์แก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31606 ด.ช. ธนกร สำราญดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31607 ด.ช. ธีรศักดิ์ ห่อไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31608 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วงษ์ทำมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31609 ด.ช. รชานน ยางงาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31610 ด.ช. ศิรภัส ทัสนา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31611 ด.ช. ศุภสวัสดิ์ เพียพยัคฆ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31612 ด.ช. สรวิชญ์ จันโสม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31613 ด.ช. สหพันธ์ แพงแย้ม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31614 ด.ญ. กชอร สิงห์สกล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31615 ด.ญ. กัญธิญา สมภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31616 ด.ญ. ขวัญข้าว คาระโก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31617 ด.ญ. ชลิดา พรหล่อ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31618 ด.ญ. ฐิตาพร จำเนียรศาสตร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31619 ด.ญ. ณัฐณิชา ประญันโต    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31620 ด.ญ. ณัฐนันท์ ช่อรักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31621 ด.ญ. ธนันญา ทัศศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31622 ด.ญ. ธัญชนก ภูเอิบ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31623 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ แสนปัดซา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31624 ด.ญ. นันทิชา บุญโพด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31625 ด.ญ. ปณิฏฐา ทีหัวช้าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31626 ด.ญ. ปรีชญาพร สมดวงสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31627 ด.ญ. ปารวี ปานแสงขำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31628 ด.ญ. ปาลิดา มะโนวัน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31629 ด.ญ. พิชญาภา เทพา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31630 ด.ญ. ภัทรภา ติตารัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31631 ด.ญ. โมติกุล ศรีเพียชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31632 ด.ญ. วรกานต์ ไชยสิงห์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31633 ด.ญ. สุนิษา ปังอุทา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31634 ด.ญ. อริสรา สอนจีน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31635 ด.ญ. อัจรา อ่อนวิจารย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***