ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

หญิง 34 คน ชาย 6 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 326

ครูที่ปรึกษา : นางลมโชย หารศรีภูมิ, นายนฤเบศร์ สีคะปัสสา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31044 ด.ช. กฤตภาส ผ่องสีงาม MasterKrittaphat  Phongseengam
2 ปกติ 31045 ด.ช. กฤติพงศ์ คำพมัย MasterKittipong  Kumpamai
3 ปกติ 31046 ด.ช. กฤษณ์ ฤทธิยุง MasterKit  Ritthiyung
4 ปกติ 31047 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อันทรินทร์ MasterChisnuphogt   Auntarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31048 ด.ช. ธนากร ร่วมกูล MasterThanakorn  Ruamkhul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31049 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ จันทพัฒน์ MasterPakonkiad  Jantapat
7 ปกติ 31050 ด.ญ. กชกร คลังดงเค็ง Miss.Kodchakorn  Klangdongkeng
8 ปกติ 31051 ด.ญ. กชนันท์ พุทธสุด Miss.Kochanan  Putthasud
9 ปกติ 31052 ด.ญ. กมลลักษณ์ ชวูรัมย์ Miss.Kamolluck  Chawooram
10 ปกติ 31053 ด.ญ. กานต์ทิตา ปัตตังเว Miss.Kantita  Pattangwe
11 ปกติ 31054 ด.ญ. เกวรินทร์ จาหรี Miss.Kewarin  Jaree
12 ปกติ 31055 ด.ญ. เขมิกา สมบูรณ์ Miss.Khemika  Somboon
13 ปกติ 31056 ด.ญ. จันทราพร ภูมิพัฒน์ Miss.Chantharaphon  Phumiphat
14 ปกติ 31057 ด.ญ. ชญาภา เอี่ยมสิทธิ์ MissChayapa  Iamsit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31058 ด.ญ. ชมพูนุช ใยโพธิ์ MissChomphunut  Yaipho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31059 ด.ญ. ชัญญานุช เขมะโร Miss.Chanyanch  Khemaro
17 ปกติ 31060 ด.ญ. ด.ญ.ณัฐวดี พุดสุด Miss.Nattawabee   Pudsud
18 ปกติ 31061 ด.ญ. ด.ญ อภิรดา จีระออน Miss.Aphirada   Jeeraon
19 ปกติ 31062 ด.ญ. ธณัชชา ศิขินารัมย์ Miss.Thanutcha  Sikhinarum
20 ปกติ 31063 ด.ญ. ธนภรณ์ ปะระทัง Miss.Thanaphon  Paratung
21 ปกติ 31064 ด.ญ. ธัญพร เสมารัมย์ Miss.Tanyaporn  Semaram
22 ปกติ 31065 ด.ญ. นรีกานต์ ศรีวรรณะ MissNareekan  Sriwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31066 ด.ญ. บุณยานุช โสนะโชติ Miss.Bunyanuch  Sonachot
24 ปกติ 31067 ด.ญ. ปริยาภัทร แสนศรี Miss.Pariyaphat   Saensri
25 ปกติ 31068 ด.ญ. ปาณิศา ยอดประทุม MissPanisa  Yodprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31069 ด.ญ. ปาลิตา เพชรสีขาว Miss.Palita  Phetsikhaw
27 ปกติ 31070 ด.ญ. พรนภัส ไชยวรรณ Miss.Phonnaphat  Chaiywan
28 ปกติ 31071 ด.ญ. พรนภัส เหลืองรุ่งรัส Miss.Pronnaphat   Lueangrungrat
29 ปกติ 31072 ด.ญ. พรนิชา ลอดสุโข Miss.Phonnicha  Lotsukho
30 ปกติ 31073 ด.ญ. พลอยปภัส ยี่รัมย์ Miss.Phloipaphat   Yeeram
31 ปกติ 31074 ด.ญ. พัชราภา ภูสง่า Miss.Patcharapa  Phusanga
32 ปกติ 31075 ด.ญ. ยศพร ปิดตาทะนัง Miss.Yossaphorn  Pittatanung
33 ปกติ 31076 ด.ญ. รัชณีกรณ์ ยุยไธสง Miss.Rhachchanigorn  Yuythiasong
34 ปกติ 31077 ด.ญ. รินรดา สุนทรห้าว MissRinrada  Soonthonhow *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31078 ด.ญ. ลักษณ์นารา อนุมาศ MissLacknara  Anumas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31079 ด.ญ. วทันยา มูลจันทร์ Miss.Wathanya  Munjan
37 ปกติ 31080 ด.ญ. วรินทร หลงสอน Miss.Walintorn  Longson
38 ปกติ 31081 ด.ญ. สิริยากร ศรีวงษา Miss.siriyakon  sriwongsa
39 ปกติ 31082 ด.ญ. อรกมล ทองคำ Miss.Onkamon  Thongkham
40 ปกติ 31083 ด.ญ. อรจิรา อุตรา Miss.Onjira  Uttara