ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31319 ด.ช. กฤษฎา เวโสวา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31320 ด.ช. กัมปนาถ ขอมหงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31321 ด.ช. คเชนทร์ ตรีเมืองซ้าย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31322 ด.ช. ธนดล กลับสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31323 ด.ช. ธีระเทพ ทองอ้วน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31324 ด.ช. ภาคิน ฝนชู    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31325 ด.ช. ภาณุพงศ์ นามวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31326 ด.ช. ภูตะวัน มะลิผล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31327 ด.ช. ภูมิชนก วรแสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31328 ด.ช. ภูมิมินทร์ น้อยจันวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31329 ด.ช. วุฒินันท์ จันดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31330 ด.ช. ศิวกุล แตงรื่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31331 ด.ช. สรวิชญ์ ์ปานแสงขำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31332 ด.ช. อภิวรรธน์ รินทะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31333 ด.ญ. กมลวรรณ บุญยางาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31334 ด.ญ. กัญญาพัชร ใจดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31335 ด.ญ. กุลนัฐ บุตรศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31336 ด.ญ. จิรดา ยอดนารี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31337 ด.ญ. จิรภิญญา วิถี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31338 ด.ญ. จุฑามาศ อรรคเศรษฐัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31339 ด.ญ. ชลธิชา เพชรแสนค่า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31340 ด.ญ. โชติกา พิมพ์เงิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31341 ด.ญ. ณิชนันท์ สมดวงศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31342 ด.ญ. ดุริยากร ฤทธิโคตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31343 ด.ญ. ธันยพร ภาจันคู    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31344 ด.ญ. ธิติสุดา พุทไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31345 ด.ญ. นันท์นภัส ประเทศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31346 ด.ญ. บัวบูชา พันหล่อมโส    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31347 ด.ญ. ปัณณธร ยามรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31348 ด.ญ. พรธิดา สารีหา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31349 ด.ญ. พิชญธิดา พลหนองคูณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31350 ด.ญ. พิชญาภัค ยานรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31351 ด.ญ. พิพัตรา ศรีสมรส    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31352 ด.ญ. มัชฌิเมย์ มูลจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31353 ด.ญ. ยุภาวดี เพียรอดวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31354 ด.ญ. ศรสวรรค์ ฝนชู    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31355 ด.ญ. ศิกานต์ เฒ่าสีสุราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31356 ด.ญ. ศิรภัสสร หินชัด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31357 ด.ญ. สุทธิดา ยานิตย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31358 ด.ญ. สุพรรณษา สุวรรณวิจิตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***