ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

หญิง 34 คน ชาย 4 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม : 326

ครูที่ปรึกษา : นางลมโชย หารศรีภูมิ, นายนฤเบศร์ สีคะปัสสา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31045 ด.ช. กฤติพงศ์ คำพมัย MasterKittipong  Kumpamai
2 ปกติ 31046 ด.ช. กฤษณ์ ฤทธิยุง MasterKit  Ritthiyung
3 ปกติ 31047 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อันทรินทร์ MasterChisnuphogt   Auntarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ย้าย 31048 ด.ช. ธนากร ร่วมกูล MasterThanakorn  Ruamkhul
5 ปกติ 31049 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ จันทพัฒน์ MasterPakonkiad  Jantapat
6 ปกติ 31050 ด.ญ. กชกร คลังดงเค็ง Miss.Kodchakorn  Klangdongkeng
7 ปกติ 31051 ด.ญ. กชนันท์ พุทธสุด Miss.Kochanan  Putthasud
8 ปกติ 31052 ด.ญ. กมลลักษณ์ ชวูรัมย์ Miss.Kamolluck  Chawooram
9 ปกติ 31053 ด.ญ. กานต์ทิตา ปัตตังเว Miss.Kantita  Pattangwe
10 ปกติ 31054 ด.ญ. เกวรินทร์ จาหรี Miss.Kewarin  Jaree
11 ปกติ 31055 ด.ญ. เขมิกา สมบูรณ์ Miss.Khemika  Somboon
12 ปกติ 31056 ด.ญ. จันทราพร ภูมิพัฒน์ Miss.Chantharaphon  Phumiphat
13 ปกติ 31057 ด.ญ. ชญาภา เอี่ยมสิทธิ์ Miss.Chayapa  Iamsit
14 ปกติ 31058 ด.ญ. ชมพูนุช ใยโพธิ์ Miss.Chomphunut  Yaipho
15 ปกติ 31059 ด.ญ. ชัญญานุช เขมะโร Miss.Chanyanch  Khemaro
16 ปกติ 31060 ด.ญ. ด.ญ.ณัฐวดี พุดสุด Miss.Nattawabee   Pudsud
17 ปกติ 31061 ด.ญ. อภิรดา จีระออน Miss.Aphirada   Jeeraon
18 ปกติ 31062 ด.ญ. ธณัชชา ศิขินารัมย์ Miss.Thanutcha  Sikhinarum
19 ปกติ 31063 ด.ญ. ธนภรณ์ ปะระทัง Miss.Thanaphon  Paratung
20 ปกติ 31064 ด.ญ. ธัญพร เสมารัมย์ Miss.Tanyaporn  Semaram
21 ปกติ 31065 ด.ญ. นรีกานต์ ศรีวรรณะ Miss.Nareekan  Sriwanna
22 ปกติ 31066 ด.ญ. บุณยานุช โสนะโชติ Miss.Bunyanuch  Sonachot
23 ปกติ 31067 ด.ญ. ปริยาภัทร แสนศรี Miss.Pariyaphat   Saensri
24 ปกติ 31068 ด.ญ. ปาณิศา ยอดประทุม Miss.Panisa  Yodprathum
25 ปกติ 31069 ด.ญ. ปาลิตา เพชรสีขาว Miss.Palita  Phetsikhaw
26 ปกติ 31070 ด.ญ. พรนภัส ไชยวรรณ Miss.Phonnaphat  Chaiywan
27 ปกติ 31071 ด.ญ. พรนภัส เหลืองรุ่งรัส Miss.Pronnaphat   Lueangrungrat
28 ปกติ 31072 ด.ญ. พรนิชา ลอดสุโข Miss.Phonnicha  Lotsukho
29 ปกติ 31073 ด.ญ. พลอยปภัส ยี่รัมย์ Miss.Phloipaphat   Yeeram
30 ปกติ 31074 ด.ญ. พัชราภา ภูสง่า Miss.Patcharapa  Phusanga
31 ปกติ 31075 ด.ญ. ยศพร ปิดตาทะนัง Miss.Yossaphorn  Pittatanung
32 ปกติ 31076 ด.ญ. รัชณีกรณ์ ยุยไธสง Miss.Rhachchanigorn  Yuythiasong
33 ปกติ 31077 ด.ญ. รินรดา สุนทรห้าว Miss.Rinrada  Soonthonhow
34 ปกติ 31078 ด.ญ. ลักษณ์นารา อนุมาศ MissLacknara  Anumas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31079 ด.ญ. วทันยา มูลจันทร์ Miss.Wathanya  Munjan
36 ปกติ 31080 ด.ญ. วรินทร หลงสอน Miss.Walintorn  Longson
37 ปกติ 31081 ด.ญ. สิริยากร ศรีวงษา Miss.siriyakon  sriwongsa
38 ปกติ 31082 ด.ญ. อรกมล ทองคำ Miss.Onkamon  Thongkham
39 ปกติ 31083 ด.ญ. อรจิรา อุตรา Miss.Onjira  Uttara