ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14

หญิง 18 คน ชาย 12 คน รวม 30 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31209 ด.ช. กรรณภัทร์ สวัสดิผล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31210 ด.ช. กษิดินทร์ ส่งศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31211 ด.ช. คิรากร คูณสูงเนิน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31212 ด.ช. ณัฏฐ์ ปาปะใน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31213 ด.ช. ตรัยคุณ ยางงาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31214 ด.ช. เตชินท์ เพชรจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31215 ด.ช. ธนกฤต ยศไกร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31216 ด.ช. นรภัทร ประชากูล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31217 ด.ช. ปองพล เบ้าหัวดง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31218 ด.ช. พชรพล สารผล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31219 ด.ช. ภัทรชัย จันครา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31220 ด.ช. ภูวดล วรรณโค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31221 ด.ญ. กรรฎาภรณ์ หลี่สุวรรณหงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31222 ด.ญ. กัญพัชญ์ ทานากะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31223 ด.ญ. ขวัญจิรา วันภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31224 ด.ญ. จิณัฐตา ลายโถ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31225 ด.ญ. ณัฐณิชา ลี้ศิริจรรยากุล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31226 ด.ญ. ณัฐนันท์ กิมชัยวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31227 ด.ญ. ณัฐวิภา ปะมาลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31228 ด.ญ. ธัญญาทิพย์ ชิลวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31229 ด.ญ. นภัทร เทียบดอกไม้    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31230 ด.ญ. นภัสนันท์ สายพือ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31231 ด.ญ. นราธิป ชาธงชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31232 ด.ญ. นริสรา โนมายา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31233 ด.ญ. เบญญาพร คำชะนะชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31234 ด.ญ. ปาลิตา เพชรเลื่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31235 ด.ญ. พัทธนันท์ เบ้าหัวดง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31236 ด.ญ. รมิดา ใสสุขสวน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31237 ด.ญ. วรรณวิศา ผาสุขล้ำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31238 ด.ญ. ศศิพิมพ์ รัตนวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***