ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13

หญิง 18 คน ชาย 18 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 217

ครูที่ปรึกษา : นายมังกร ถามูลเลศ, นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31124 ด.ช. กฤตนัน สิริภาณุภาส MasterKrittanan  Siriphanuphas
2 ปกติ 31125 ด.ช. กวินภพ อินทริง MasterKawinphob  Intaring
3 ปกติ 31126 ด.ช. กิตติเดช อ่อนกูล MasterKittidech  Onkul
4 ปกติ 31127 ด.ช. เกศฎา ศรีเลิศ MasterKetsada  Seeloed
5 ปกติ 31128 ด.ช. เจษฎา เกี้ยงแสนเมือง MasterJetsada  Kiangsaenmaueng
6 ปกติ 31129 ด.ช. ชัชชัย ดรรักษา MasterChatchai  Donraksa
7 ปกติ 31130 ด.ช. ชัยนันท์ มณีวรรณ์ MasterChaiyanan  Maneewan
8 ปกติ 31131 ด.ช. ชิณณวรรธน์ บัวลอย MasterCHINNAWAT  BUALOI
9 ปกติ 31132 ด.ช. ณัฐกร ยุ่งทอง MasterNatthakorn  Yungtong
10 ปกติ 31133 ด.ช. ธนดล ศรีอ่อนหล้า MasterThanadol  Srionlar
11 ปกติ 31134 ด.ช. นพเมศฐ์ ตันติอมรรัตน์ MasterNoppamet  Tantiamonrat
12 ปกติ 31135 ด.ช. ปุณณพัฒน์ สีมายา MasterPhunnaput  Seemaya
13 ปกติ 31136 ด.ช. ภาณุพงศ์ ปาละโค MasterPhanuphong  Palakho
14 ปกติ 31137 ด.ช. ภูวิศ พุทไธสง MasterPhuvit  Putthaisong
15 ปกติ 31138 ด.ช. ยศสรัล วัดวงค์ษา MasterYotsarul  Wadwongsa
16 ปกติ 31139 ด.ช. รวิภาส ศิริ MasterRawiphas  Siri
17 ปกติ 31140 ด.ช. สวัชกร เอี่ยมพิจิตร MasterSawatchakorn  Aiempijit
18 ปกติ 31141 ด.ช. อิศรา เสพสุข MasterIsara  Sapesuk
19 ปกติ 31142 ด.ญ. กรรณิการ์ จันสิงโท Miss.Karnnika  Jansingtho
20 ปกติ 31143 ด.ญ. กัญญาณัฐ จำเดิม Miss.Kanyanat   Jamberm
21 ปกติ 31144 ด.ญ. จิระนันทน์ พูนวิเชียร Miss.Jiranun  Poonvichien
22 ปกติ 31145 ด.ญ. ฐิติวรดา ห่านคำวงษ์ Miss.Thitiworada  Hankhamwong
23 ปกติ 31146 ด.ญ. ณัฐณิชา แสนสุข Miss.Natnicha  Saensuk
24 ปกติ 31147 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรีโคตร Miss.Nichaphat  Srikhot
25 ปกติ 31148 ด.ญ. ดาปนีย์ ดงดินอ่อน Miss.Dapanee  Dongdin-on
26 ปกติ 31149 ด.ญ. ธมนวรรณ สถิตสราญรมย์ Miss.Thamonwan  Sathitsaranrom
27 ปกติ 31150 ด.ญ. ปรียาภัทร พิริยะวิไล Miss.Preeyaphat  Piriyawilai
28 ปกติ 31151 ด.ญ. ปิยากร ลี้ศิริจรรยากุล Miss.Piyakorn  Leesirijunyakul
29 ปกติ 31152 ด.ญ. ปุณญาภรณ์ กิจสวน Miss.Phunyaphon  Kijsuan
30 ปกติ 31153 ด.ญ. พรกมล ดั่งเกษี Miss.Pornkamon  Dungkesee
31 ปกติ 31154 ด.ญ. พิชามญธุ์ ทุมลา Miss.Pichamon  Thumla
32 ปกติ 31155 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ชัยชนะวงศ์ Miss.Pittayaphon  Chaichanawong
33 ปกติ 31156 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ยอดสนิท Miss.Pimkwan  Yodsanit
34 ปกติ 31157 ด.ญ. พิมพ์นารา สิรปัญญานันท์ Miss.Phimnara  Sirapanyanun
35 ปกติ 31158 ด.ญ. วณิดา คีรีผา Miss.Wanida  Keereepha
36 ปกติ 31159 ด.ญ. อภิลาวัณย์ จันทแก้ว Miss.Aphilawan  Chanthakaeo