ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13

หญิง 16 คน ชาย 24 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31239 ด.ช. กฤตเมธ หาวิเชียร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31240 ด.ช. การัณยภาส ยกน้อยวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31241 ด.ช. ขวัญชัย มิลิวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31242 ด.ช. จิรายุ จันคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31243 ด.ช. ชิติพัทธ์ หลักคำพันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31244 ด.ช. ณฐกร แสนมี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31245 ด.ช. ถิรวิทย์ โสมกูล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31246 ด.ช. ธนกฤต เที่ยงโยธา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31247 ด.ช. ธนัตถ์ บุตรบ้านเขวา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31248 ด.ช. ธนันชัย คาทิพาที    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31249 ด.ช. ธรรมชาติ มณีสุวรรณ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31250 ด.ช. ธีทัต พันธ์พู    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31251 ด.ช. บรรณวัฒน์ ถนัดค้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31252 ด.ช. ประกาศิต สังข์ชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31253 ด.ช. ปรีติ มัจฉาฉ่ำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31254 ด.ช. ปุณณวิช จันทรา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31255 ด.ช. ภูมินันท์ นะราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31256 ด.ช. มังกร แซ่น้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31257 ด.ช. รัฐชานนท์ ทับทวี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31258 ด.ช. วัชรพงษ์ แสงสุริยา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31259 ด.ช. วุฒิภัทร ไชยสงคราม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31260 ด.ช. สิทธา วิชาจารย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31261 ด.ช. สิรวิชญ์ ภูวงศ์วนันท์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31262 ด.ช. อชิตะ พรดีมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31263 ด.ญ. กชสร โชติถาวรเจริญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31264 ด.ญ. กัญญาณัฐ เก่งถิ่นเถื่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31265 ด.ญ. เขมจิรา หงษ์ศิริ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31266 ด.ญ. ณิชนันท์ วงศ์ทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31267 ด.ญ. ดารีลักษณ์ ลอมไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31268 ด.ญ. ทิพวรรณ ปริพล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31269 ด.ญ. ธัญญธร จิ๋วเจริญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31270 ด.ญ. ธัญญรัตน์ สุ่มทรัพย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31271 ด.ญ. พรชนก พินิจ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31272 ด.ญ. พัชราภา ประจวบบุญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31273 ด.ญ. พิชญาดา สิงห์โต    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31274 ด.ญ. พีรภาว์ ไกรวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31275 ด.ญ. มัณฑิตา เอื้อนไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31276 ด.ญ. วรรณภา อุปัชฌาย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31277 ด.ญ. ศิรินภา แคนติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31278 ด.ญ. อรจิรา พรมเดื่อ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***