ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

หญิง 25 คน ชาย 14 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 525

ครูที่ปรึกษา : นางสาวชนกานต์ จันทิชัย


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30884 ด.ช. จักรกฤษณ์ ชัยชาญรัมย์ MasterJakkrit   ChiChanram
2 ปกติ 30885 ด.ช. จักรภัทร สมศรีดา MasterJakkaphat  Somseeda
3 ปกติ 30886 ด.ช. จักรินทร์ แก้วขวัญข้า MasterChakarin  Kaewkhwankha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30887 ด.ช. ชโนดม รัดจันทอง MasterChanodom  Master *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30888 ด.ช. ชวัลวิทย์ อาดำ MasterChawanwit  Ardam
6 ปกติ 30889 ด.ช. ชัยวัฒน์ ขันอุดทา MasterChaiwat   Khanaudta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30890 ด.ช. ณัฏฐพัฒณ์ กลับสุข MasterNattaphat  Klabsook
8 ปกติ 30891 ด.ช. ณัฐพล อุดมพันธ์ MasterNatthaphon  Audomphan
9 ปกติ 30892 ด.ช. นครินทร์ พันโภคา MasterNakarin   Panphoka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30893 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุขนันท์ MasterPaphawin  Srisooknan
11 ปกติ 30894 ด.ช. ปิยวัช เปียแหละ MasterMasterPiyawat   Piya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30895 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ ทองบ่อ MasterPhongpiphat  Thongbo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30896 ด.ช. ภูวดล พยัคจันทร์ MasterPhuwadol  Payakchan
14 ปกติ 30897 ด.ช. เมธาวัฒน์ มุ่งดี MasterMetawat  Mungdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ย้าย 30898 ด.ช. อนาวิน พลจารย์ MasterAnavin  Phonjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30899 ด.ญ. กมลพรรณ อินทนนท์ MissKamonphan  Intanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30900 ด.ญ. กัญญาวีร์ ทองนาค Miss.Kanyawee  Thongnak
18 ปกติ 30901 ด.ญ. กุลธิดา พานแสนชา MissKuntida  Phansaencha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30902 ด.ญ. กุลภรณ์ หล้าพรม Miss.Kunlaphon  Laprom
20 ปกติ 30903 ด.ญ. จิง ถง หว่อง MasterMiss Ching  Thong
21 ปกติ 30904 ด.ญ. จิรณา นันทะสี Miss.Jirana  Nantasee
22 ปกติ 30905 ด.ญ. ชญาภรณ์ ศรีนวล Miss.Chayaphon  Sinual
23 ปกติ 30906 ด.ญ. ฐิตาภา ลอดสุโข MasterThitapa  Lodsukho
24 ปกติ 30907 ด.ญ. ทักษภรณ์ อินธิจักร์ Miss.Taksaphon  Inthijak
25 ปกติ 30908 ด.ญ. ธิดารัตน์ ศรีงาม Miss.Thidarat  Sringam
26 ปกติ 30909 ด.ญ. นันทิชา วิระสอน Miss.Nanthicha  Wirason
27 ปกติ 30910 ด.ญ. ปณิตา แสนสุข MissPanita  Saensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30911 ด.ญ. ปริยากร วิชาเกวียน Miss.Priyakorn  Wichakwean
29 ปกติ 30912 ด.ญ. เปรมยุดา โนนุต Miss.Plemyuda  Nonut
30 ปกติ 30913 ด.ญ. พัชรพร ยิ่งยอด Miss.Phatcharaphon  Yingyot
31 ปกติ 30914 ด.ญ. พิชญา บุญเทพ Miss.Pitchaya  Boontep
32 ปกติ 30915 ด.ญ. พิชญาภัค พุชะโลนา MissPitchayaphak  pushalona *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30916 ด.ญ. พิชามญช์ นพประดับ Miss.Pichamon   Noppradab
34 ปกติ 30917 ด.ญ. วัชราภรณ์ อุตส่าห์ Miss.Watcharaphon  Autsa
35 ปกติ 30918 ด.ญ. วารุณี เชาระกำ Miss.Warunee  Charakam
36 ปกติ 30919 ด.ญ. ศิริกานดา ศรีสุข Miss.sirikanda  srisuk
37 ปกติ 30920 ด.ญ. ศิรินภา โยธาจันทร์ Miss.Sirinapha  Yothajan
38 ปกติ 30921 ด.ญ. สุชัญญา แจนอาสา Miss.suchanya  Jaenarsa
39 ปกติ 30922 ด.ญ. อนันตยา ปัตตายะโส MissAnantaya   Surampai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30923 ด.ญ. อัจฉริญา เกไธสง Miss.Atchariya  Kethaiso