ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

หญิง 24 คน ชาย 16 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31479 ด.ช. กรินทร์ กองแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31480 ด.ช. เกียรติศักดิ์ แก่นลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31481 ด.ช. จักรพงษ์ แว่นจันลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31482 ด.ช. จิรทิปต์ ศรีแสงจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31483 ด.ช. ณฐกร สระรีรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31484 ด.ช. ณฐกร พุทธิเสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31485 ด.ช. ณัฐดนัย นาคประโคน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31486 ด.ช. ณัฐภูมิ สมดวงศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31487 ด.ช. ถิรทัพพ์ ภูบาลชื่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31488 ด.ช. ธนกฤต พิมพ์ผา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31489 ด.ช. ธนวัฒน์ ภารวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31490 ด.ช. ผลิตโชค มะลิสอน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31491 ด.ช. ภัทรพล บุตรศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31492 ด.ช. ภูมิตะวัน อินทร์เอก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31493 ด.ช. วีณวัฒน์ พระมะโส    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31494 ด.ช. สิทธิศักดิ์ กองแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31495 ด.ญ. กณิศา ศรีษะนอก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31496 ด.ญ. กัญญารัตน์ เทียบอาจ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31497 ด.ญ. จิราภรณ์ กุสสติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31498 ด.ญ. โชติกา กะตะศิลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31499 ด.ญ. ณัชพร จันตาโย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31500 ด.ญ. ณัฐชยา มีรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31501 ด.ญ. ธันยารัตน์ ประทุมทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31502 ด.ญ. นันท์นภัส แบบอย่าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31503 ด.ญ. นันทิดา บุญไชย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31504 ด.ญ. ปาลิตา แสนสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31505 ด.ญ. ไปรยฉัตร ผาเจริญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31506 ด.ญ. พัณณวดี ปาปะเค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31507 ด.ญ. รตรี สนไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31508 ด.ญ. วรางคณา โนนจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31509 ด.ญ. วิรดา ทองเฟื้อง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31510 ด.ญ. ศิวารส ศรีธนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31511 ด.ญ. สุธาวดี พิมพ์เพ็ง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31512 ด.ญ. สุธิชา พาเจริญสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31513 ด.ญ. อชิรญา สายไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31514 ด.ญ. อภิชญา เอี่ยมมาลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31515 ด.ญ. อรจิรา หารศรีภูมิ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31516 ด.ญ. อริศรา รัตพูล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31517 ด.ญ. อัจฉริยาภรณ์ พรเสนา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31518 ด.ญ. อาภาสินี สนิทพจน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***